Nedarim 11:4-5

משנה ד

קונם שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך אינו יכול להפר שאיני עושה על פיך אינו צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה עליו

ר’ עובדיה מברטנורא

קונם שאיני עושה על פי אבא
הקדש יהא כל מה שאני עושה מלבוא ע”פ אבא, כלומר, שלא יוכל אבא ליהנות ממעשה ידי

אינו יכול להפר
שאין זה דברים שבינו לבינה. ובהא מודו כולי עלמא שאוסרת הנאתה על פלוני אין הבעל מיפר. וכן הלכה

על פיך אינו צריך להפר
משום דמשעבדא ליה. ואע”ג דהקדש מוציא מידי שעבוד, אלמוה רבנן לשעבודא דבעל שאין הקונם מפקיע שעבודו

יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו
וההקדש חל על החלק העודף שאינו תחת שעבודו, לפיכך צריך להפר, וההפרה מועלת בו משום דהוי דברים שבינו לבינה שאי אפשר שלא יתערב אותו העודף בשל בעלה

רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה
ועיקר מעשה ידיה צריך הפרה שמא יגרשנה ויפקע שעבודיה דבעל ואז יחול הנדר ותהא אסורה לחזור לו. והלכה כר’ יוחנן בן נורי. ובאומרת יקדשו ידי לעושיהם, דידים איתנהו בעולם וחל עליהם הקדש

——————————–
משנה ה

נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים הרי זה יחזור ויפר

ר’ עובדיה מברטנורא

הרי זה יחזור ויפר
דהפרה בטעות לא הויא הפרה עד שיכוין לאשה שנדרה, דכתיב לא הניא אותה, עד שתהיה ההפרה לעצמה של הנודרת. וגם שיכוין לנדר שנדרה ושמע אביה את נדרה, עד שידע איזה נדר נדרה

Download Audio File