Nedarim 11:10-11

משנה י

תשע נערות נדריהן קיימין בוגרת והיא יתומה נערה ובגרה והיא יתומה נערה שלא בגרה והיא יתומה בוגרת ומת אביה נערה בוגרת ומת אביה נערה שלא בגרה ומת אביה נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה בוגרת ואביה קיים נערה בוגרת ואביה קיים רבי יהודה אומר אף המשיא בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו עדיין היא נערה

ר’ עובדיה מברטנורא

תשע נערות נדריהן קימים

נערות לאו דוקא

בוגרת והיא יתומה
שנישאת ומת בעלה כשהיא נערה, והיא יתומה בחיי האב שאחר שנישאת אין לאביה רשות בה, ובגרה אח”כ ונדרה, נדרה קיים, שאין האב יכול להפר שהרי היא בוגרת, ועוד שהיא יתומה בחיי האב

נערה ובגרה והיא יתומה
שנישאת ומת בעלה. שנדרה כשהיא נערה ובגרה לאחר מכאן והיא יתומה בחיי האב כדפרישנא

נערה
בשעה שנדרה. שלא בגרה עדיין והיא יתומה בחיי האב. והנך תלתא, יתומה בחיי אב כיילא להו

בוגרת ומת אביה
שבשעה שנדרה היתה בוגרת ומת אביה, דהיינו יתומה ממש

נערה ובוגרת וכו
והנך תלתא נמי, מת אביה כייל להו

נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה כו
הנך תלתא דקתני, בוגרת כיילא להו. ובגמרא אמרינן, דחכמים לא שנו אלא ג’ נערות, בוגרת ויתומה ויתומה בחיי האב

ר”י אומר כו
דכיון שנכנסה לחופה יצאתה מרשות אביה בהנהו נישואים

———————————
משנה יא

קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך אם עושה אני על פיך שאיני נהנית לך אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך הרי זה יפר

ר’ עובדיה מברטנורא

קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך כו’ הרי זה יפר
דכיון דנאסרה בהנאת אביה ואביו ע”י שהיא עושה לבעלה, גנאי הוא לבעל והוי דברים שבינו לבינה

Download Audio File