Nedarim 10:6-7

משנה ו

שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני יבמין רבי אליעזר אומר יפר רבי יהושע אומר לאחד אבל לא לשנים רבי עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים אמר רבי אליעזר מה אם אשה שקנה הוא לעצמו הרי הוא מיפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה אמר לו רבי עקיבא לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שאין לאחרים בה רשות תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שיש לאחרים בה רשות אמר לו רבי יהושע עקיבא דבריך בשני יבמין מה אתה משיב על יבם אחד אמר לו אין היבמה גמורה ליבם כשם שהארוסה גמורה לאישה

ר’ עובדיה מברטנורא

שומרת יבם וכו’ ר”א אומר יפר
כשעשה בה יבמה מאמר מיירי, דסבירא ליה לר”א מאמר קונה ביבמה קנין גמור מן התורה. ואם היא נערה ויש לה אב, אביה ויבמה שעשה בה מאמר מפירין נדריה

רבי יהושע אומר לאחד ולא לשנים
דלא סבירא ליה לר”י מאמר קונה קנין גמור, מיהו סבירא ליה דיש זיקה, וזיקה ככנוסה, וכשאין שם אלא יבם אחד מיפר, אבל כשיש שני יבמין אין שום אחד מהם מיפר שאין ברירה

ר”ע אומר לא לאחד ולא לשנים
דסבר זיקה אינה ככנוסה, ומאמר אינו קונה קנין גמור מן התורה

אשה שקנה הוא לעצמו
היינו ארוסתו

הרי הוא מיפר נדריה
בשותפות עם אביה

אשה שהקנו לו מן השמים
דהיינו יבמתו

אינו דין שיפר נדריה
בשותפות עם אביה

שיש לאחרים רשות בה
שגם היא זקוקה לשאר אחים

מה אתה משיב על יבם אחד
כלומר תשובתך טובה על דברי ר”א שאומר שמיפר אפילו כשיש ב’ יבמין, מה תשיבני על דברי שאני אומר לאחד ולא לשנים

אין היבמה גמורה ליבם
להתחייב מיתה הבא עליה כשם שהארוסה גמורה לאישה לענין חיוב מיתה. והלכה כר”ע

——————————
משנה ז

האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכמים אומרים אינו מופר אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור אמרו לו הרי הוא אומר אישה יקימינו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר

ר’ עובדיה מברטנורא

הרי הן קיימין לא אמר כלום
דהוה ליה קיום בטעות, לפי שיש נדרים שלא יחפוץ בקיומן

הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר
דמסתמא אין אדם רוצה בנדרי אשתו

נדרים שבאו לכלל איסור
לאחר שנדרה אסורה בהם אם לא יפר לה הבעל

שבאו לכלל הקם
נדרים שחלו כבר

Download Audio File