Nazir 5:1-2

פרק ה

משנה א

בית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש ובית הלל אומרים אינו הקדש כיצד אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש ויצא לבן בית שמאי אומרים הקדש ובית הלל אומרים אינו הקדש

ר’ עובדיה מברטנורא

בית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש
דילפינן מתמורה דהוי אפילו בטעות, דכתיב והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, ודרשינן יהיה לרבות שוגג כמזיד

ובית הלל אומרים אינו הקדש
דלא גמרינן תחלת הקדש דבר שאינו בא מכח הקדש, מתמורה שהוא סוף הקדש שבא מכח דבר אחר שהיה הקדש

—————————
משנה ב

דינר זהב שיעלה בידי ראשון הרי הוא הקדש ועלה של כסף בית שמאי אומרים הקדש ובית הלל אומרים אינו הקדש חבית של יין שתעלה בידי ראשונה הרי היא הקדש ועלתה של שמן בית שמאי אומרים הקדש ובית הלל אומרים אינו הקדש

ר’ עובדיה מברטנורא

דינר זהב
רישא אשמועינן במידי דקדוש קדושת הגוף, והכא אשמועינן במידי דקדוש קדושת דמים

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now