Nazir 2:9-10

משנה ט

הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן משלים את שלו ואחר כך מונה את של בנו הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן מניח את שלו ומונה את של בנו ואחר כך משלים את שלו

ר’ עובדיה מברטנורא

הריני נזיר ונזיר לכשיהיה לי בן
מי שקבל עליו נזירות סתם, ועוד קבל עליו נזירות אחרת כשיהיה לו בן

משלים את שלו
תחלה, ומגלח ומביא קרבן, ואח”כ מונה את של בנו

הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר
שקיבל עליו תחלה נזירות בנו

והתחיל מונה את שלו ואח”כ נולד לו בן
קודם שישלמו שלשים יום

מניח את שלו ומונה את של בנו
דכיון שקיבל עליו נזירות בנו תחלה, מיד כשנולד לו בן צריך להניח את שלו ולמנות של בנו ואח”כ משלים את שלו

———————————
משנה י

הריני נזיר לכשיהא לי בן ונזיר מאה יום נולד לו בן עד שבעים לא הפסיד כלום לאחר שבעים סותר שבעים שאין תגלחת פחות משלשים יום

ר’ עובדיה מברטנורא

עד שבעים לא הפסיד כלום
שכשהוא מפסיק נזירותו ומונה נזירות בנו ומגלח וחוזר ומשלים את שלו לתשלום נזירותו מן השבעים שמנה כבר עד המאה שנדר, הם ל’ יום, נמצא בין תגלחת של נזירות בנו לתגלחת של תשלום נזירותו ל’ יום ואינו מפסיד כלום. אבל אם מנה יותר משבעים יום קודם שהתחיל בנזירות בנו ובא להפסיק נזירותו כדי להתחיל נזירות בנו, כשיגלח על נזירות בנו ובא להשלים נזירותו עד מאה יום שנדר נמצאו פחות משלשים יום בין תגלחת של נזירות בנו לתגלחת של נזירותו, ואי אפשר להיות בין תגלחת לתגלחת פחות מל’ יום, ונמצא מפסיד כל אותן הימים שמנה יותר מע

Download Audio File