Moed Katan 2:2-3

משנה ב

וכן מי שהיה יינו בתוך הבור ואירעו אבל או אונס או שהטעוהו פועלים זולף וגומר וגף כדרכו דברי רבי יוסי רבי יהודה אומר עושה לו לימודים בשביל שלא יחמיץ

ר’ עובדיה מברטנורא

בתוך הבור
חפירה שתחת הגת מסויידת בסיד לקבל היין

למודים
נסרים של עץ. כלומר מכסה אותו שם בנסרים שלא יחמיץ, ולא ישלהו מן הבור. והלכה כר’ יוסי

———————-
משנה ג

מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים ושולה פשתנו מן המשרה בשביל שלא תאבד ובלבד שלא יכוין את מלאכתו במועד וכולן אם כיונו מלאכתן במועד יאבדו

ר’ עובדיה מברטנורא

ושולה פשתנו
כל מה שמעלה מן המים קרוי שולה

אם כוונו מלאכתן במועד יאבדו
ב”ד מאבדים אותו ממון, ועושים אותו הפקר

Download Audio File