Moed Katan 1:6-7

משנה ו

אין חופרין כוכין וקברות במועד אבל מחנכים את הכוכין במועד ועושין נברכת במועד וארון עם המת בחצר רבי יהודה אוסר אלא אם כן יש עמו נסרים

ר’ עובדיה מברטנורא

אין חופרין כוכין וקברות במועד
להקבר בו מת שימות לאחר המועד. כוכין, במערה שתחת הקרקע. וקברות, בבנין

אבל מחנכין
שאם היה ארוך מקצרו. ואם היה קצר מאריך ומרחיב בו

נברכת
של כובסין, מקום מתוקן לכבס בו הבגדים, ולית ביה טרחא כולי האי

וארון עם המת בחצר
שמת שם, מותר לנסר הנסרים ולעשות לו ארון. אבל בחצר אחרת לא, שלא יאמרו מלאכה אחרת הוא עושה. ולא שנו אלא באדם שאינו מפורסם, אבל אדם מפורסם עושין לו ארון ואפילו בשוק. ולדידן שאנו מתי מספר, כל אדם הוי מפורסם

ר”י אוסר
להביא עצים לעשות נסרים בתחלה לצורך הארון אלא א”כ מנוסרות קודם יו”ט. ואין הלכה כר”י

—————————
משנה ז

אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא מיבמין מפני ששמחה היא לו אבל מחזיר הוא את גרושתו ועושה אשה תכשיטיה במועד ר’ יהודה אומר לא תסוד מפני שניוול הוא לה

ר’ עובדיה מברטנורא

מפני ששמחה היא לו
ואין מערבים שמחה אחרת בשמחת הרגל, דכתיב ושמחת בחגך, בחגך ולא באשתך

אבל מחזיר הוא את גרושתו
דאינה שמחה כ”כ אלא באשה חדשה שלא היתה לו מעולם

ועושה אשה תכשיטיה
כגון לתת כחול בעיניה, ולהשוות שער ראשה שלא יתפזר, ומעברת צבע אדום על פניה, ומעברת סכין על פניה של מטה, וכן כל כיוצא בזה

שניוול הוא לה
צער הוא לה. ואין הלכה כר”י

Download Audio File