Menachos 5:8-9

 משנה ח

האומר הרי עלי במחבת לא יביא במרחשת במרחשת לא יביא במחבת ומה בין מחבת למרחשת אלא שהמרחשת יש לה כיסוי והמחבת אין לה כיסוי דברי רבי יוסי הגלילי רבי חנניה בן גמליאל אומר מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים ומחבת צפה ומעשיה קשים

ר’ עובדיה מברטנורא

מרחשת עמוקה

דכתיב וכל נעשה במרחשת, בתוכה משמע, אלמא יש לה תוך

ומעשיה רוחשין

שהשמן נע ונד בתוכה. לשון הרומש על הארץ דמתרגמינן דרחיש. ויש שגורסין ומעשיה רכין, כלומר שלישתה רכה

ומחבת צפה

דכתיב על מחבת, משמע עליה ולא בתוכה, אלמא אין לה תוך

צפה

שאינה עמוקה אלא שוליה צפין אצל אוגניה. כמו צף על פני המים

ומעשיה קשים

שהעיסה שמטגנים בה לישתה קשה כדי שלא תשפך לחוץ, שהרי הכלי אין לו שפה

 ————————————————————————————————

משנה ט

האומר הרי עלי בתנור לא יביא מאפה כופח ומאפה רעפים ומאפה יורות הערבים רבי יהודה אומר אם רצה יביא מאפה כופח הרי עלי מנחת מאפה לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין רבי שמעון מתיר מפני שהוא קרבן אחד

ר’ עובדיה מברטנורא

כופח

מקום שפיתת קדירה אחת. ופעמים שמסיקים אותו ואופין בו עיסה

רעפים

טוול”ש בלע”ז. עשויין מחרס ומסיקין אותן בכבשן

ויורות הערביין

כמין גומא העשויה בקרקע וטוחה בטיט ומסיקין אש בתוכה עד שתתלבן ואופים בה עיסה

אם רצה יביא מעשה כופח

דכופח מין תנור הוא. ואין הלכה כר’ יהודה

מנחת מאפה

כתיבי בה חלות ורקיקים

לא יביא מחצה חלות

דכל מנחות באות עשר עשר, וזה לא יביא חמש חלות וחמש רקיקין, אלא או הכל חלות או הכל רקיקין

מפני שהוא קרבן אחד

ששניהם כתובים במנחה אחת, הלכך יכול להביא מחצה ממין זה ומחצה ממין זה. ואין הלכה כר’ שמעון

Download Audio File