Menachos 13:5-6

 משנה ה

הרי עלי יין לא יפחות משלשה לוגין שמן לא יפחות מלוג רבי אומר שלשה לוגין פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא כיום המרובה

 

 ר’ עובדיה מברטנורא

הרי עלי יין

לנסכים

 

לא יפחות משלשה לוגין

שהן פחותים שבנסכים. רביעית ההין לכבש, תלתא לוגין הוו, שהין י”ב לוגין

 

שמן לא יפחות מלוג

שהפחות שבמנחה עשרון סולת, והיא טעונה לוג שמן

 

רבי אומר שלשה לוגין

כפחות שבמנחת נסכים, עשרון לכבש בלול ברביעית ההין שמן. ואין הלכה כרבי

 

כיום מרובה

כיום טוב ראשון של חג הסוכות כשחל להיות בשבת. שאותו היום מרובה בנסכים לקרבנות של חובת היום מכל שאר ימות השנה. דהוו שלשה עשר פרים וארבעה עשר כבשים וארבעה מוספים, ב’ מוסף דשבת וב’ מוסף דחג, אילים שנים ושעיר אחד. והנסכים הצריכים לכולם מאה וארבעים לוג

 ————————————————————————————

משנה ו

הרי עלי עולה יביא כבש רבי אלעזר בן עזריה אומר או תור או בן יונה פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי יביא פר ועגל מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי יביא פר ועגל איל גדי וטלה פירשתי ואיני יודע מה פירשתי מוסיף עליהם תור ובן יונה

 ר’ עובדיה מברטנורא

הרי עלי עולה יביא כבש. ר’ אלעזר בן עזריה אומר או תור או בן יונה

באתריה דתנא קמא לא היו קורים עולה סתם אלא לעולת בהמה, ופחותה שבעולת בהמה הוא כבש, הלכך יביא כבש. ובאתריה דר’ אלעזר בן עזריה היו קורים עולה סתם גם לעולת העוף, הלכך יביא תור או בן יונה. ומר כי אתריה ומר כי אתריה

 

יביא פר ועגל

זכרים ולא נקבות. דעולה ליכא לספוקי אלא בזכרים. ומתניתין רבי היא דאמר לקמן המתנדב קטן והביא גדול לא יצא. אבל רבנן פליגי עליה ואמרי המתנדב קטן והביא גדול יצא, דיש בכלל מרובה מועט. והלכה כחכמים

 

פירשתי

אחד מקרבנות הבהמה

 

ואיני יודע מאיזה מהן פירשתי

יביא מכל מיני בהמה הזכרים גדולים וקטנים, דהיינו פר ועגל איל ושעיר וגדי וטלה

 

פירשתי

את המין

 

ואיני יודע מה פירשתי

אם מין בהמה או מין עוף 

Download Audio File