Menachos 13:1-2

  פרק יג 

משנה א

הרי עלי עשרון יביא אחד עשרונים יביא שנים פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא ששים עשרון הרי עלי מנחה יביא איזו שירצה רבי יהודה אומר יביא מנחת הסלת שהיא מיוחדת שבמנחות

  

  ר’ עובדיה מברטנורא 

הרי עלי עשרון. פירשתי

כמה עשרונים אביא ואיני יודע כמה אמרתי

יביא ששים עשרונים

דאי בציר מהכי נדר, לא איכפת ליה, דמתני ואומר מה שפירשתי יהא לנדרי והשאר יהא לנדבה. ובטפי מהכי ליכא לספוקי, דאין מנחה אחת יתירה מששים עשרון

הרי עלי מנחה

האומר הרי עלי מנחה סתם

יביא איזה שירצה

מחמש מנחות

מיוחדת

שנקראת מנחה סתם ואין לה שם לווי. וכל שאר מנחות יש להם שם לווי, מנחת מחבת, מנחת מרחשת, מנחת מאפה. ואין הלכה כרבי יהודה

 ————————————————————————————

משנה ב

מנחה מין המנחה יביא אחת מנחות מין המנחות יביא שתים פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא חמשתן פירשתי מנחה של עשרונים ואיני יודע מה פירשתי יביא מנחה של ששים עשרון רבי אומר יביא מנחות של עשרונים מאחד ועד ששים

 ר’ עובדיה מברטנורא

מנחה מין המנחה

האומר הרי עלי מנחה, או מין מנחה

יביא אחת

מן המנחות האמורות בפרשה

מנחות עלי

או שאומר מין מנחות עלי, יביא שתי מנחות ממין אחד

פירשתי

מיני מנחות שאביא, ואיני יודע כמה מינים הם שנדרתי להביא

מביא חמשתן

מנחת סולת, מנחת מרחשת, מנחת מחבת, מנחת מאפה תנור והיא באה שני מינים, חלות ורקיקין

פירשתי מנחה של עשרונים

בכלי אחד, ואיני יודע כמה עשרונים קבעתי בה

יביא ששים עשרון

דטפי מהכי ליכא לספוקי. ואי בציר מהכי נדר לא איכפת לן, דמתנה ואומר כמה שפירשתי יהא לנדרי והשאר יהא לנדבה

רבי אומר

כיון דאמר מנחה דמשמע חדא, אלמא בכלי אחד קבעה, ואם יביא ששים בכלי אחד, שמא בציר מהכי נדר והוי מנחה יתירה, דאית ליה לרבי דקביעותא דמנא מלתא היא, הלכך יביא ששים מנחות מאחת ועד ששים, חדא של עשרון אחד, וחדא של שנים, וחדא של שלשה, וחדא של ארבע, עד ששים. שנמצא מביא בין הכל אלף שמונה מאות ושלשים עשרון, דודאי חדא מינייהו נדר, ואינך נדבה. ואין הלכה כרבי

Download Audio File