Makkos 3:16-Shevuos 1:1

משנה טז
רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

ר’ עובדיה מברטנורא

לפיכך הרבה להם תורה ומצות
כגון פרשת שקצים ורמשים כדי להרבות שכר כשהן בדילים מהם, אע”פ שבלאו הכי לא היו אוכלין אותן שנפשו של אדם קצה בהן

למען צדקו
להצדיק את ישראל ולזכות אותן

————————————-

משנה מסכת שבועות פרק א

משנה א
שבועות שתים שהן ארבע ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע יציאות השבת שתים שהן ארבע מראות נגעים שנים שהם ארבעה

ר’ עובדיה מברטנורא

שבועות, שתים
כתיבי בקרא בהדיא או נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להיטיב. אוכל, להיטיב. לא אוכל, להרע, שמענה את עצמו. וה”ה לכל דבר שהוא הין ולאו להבא, דלהרע או להיטיב להבא משמע

שהן ארבע
יש לרבות עוד שתים אחרים דלא כתיבי. והן, הין ולאו דלשעבר. כמו אכלתי ולא אכל, או לא אכלתי ואכל

ידיעות הטומאה
או נפש אשר תגע בכל דבר טמא, האמור בויקרא אצל טומאת מקדש וקדשיו

שתים
כתיבי בקרא. דכתיב ונעלם ממנו והוא טמא, משמע שנעלמה ממנו טומאה ועל ידי אותו העלם אכל בשר קודש, הרי אחת. או נכנס למקדש, הרי שתים

שהן ארבע
יש לרבות עוד שנים חיובים אחרים. העלם קודש, והעלם מקדש וזכור הוא את הטומאה

יציאות השבת
הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, ילפינן מקרא מן ויצו משה ויעבירו קול במחנה וגו’, לא תפיקו מרשות היחיד לרשות הרבים

שתים
אחת לעומד בחוץ והושיט ידו לפנים ונטל החפץ והוציאו, ואחת לעומד בפנים ונטל החפץ ממקומו והוציאו לחוץ

שהן ארבע
יש להוסיף עוד שתים דהכנסה, אע”ג דלא כתיבי. שכשם שהקפידה תורה מרשות לרשות בהוצאה, כך הקפידה על ההכנסה. אחת לעומד בפנים והוציא ידו לחוץ ונטל חפץ והכניס, ואחת לעומד בחוץ ונטל חפץ ממקומו והושיטו לפנים והניחו

מראות נגעים שתים
כתיבי בקרא, שאת ובהרת

שהן ארבע
תולדה דשאת ותולדה דבהרת, דלא כתיבי בקרא בהדיא

Download Audio File