Maaser Sheni 4:9-10

משנה ט

כל המעות הנמצאים הרי אלו חולין אפילו דינר זהב עם הכסף ועם המעות מצא בתוכן חרש וכתוב עליו מעשר הרי זה מעשר

ר’ עובדיה מברטנורא

כל המעות הנמצאים
בכל מקום בין ברגל בין בשאר ימות השנה. ובירושלים בשאר ימות השנה חוץ מימות הרגל

הרי אלו חולין
ואין חוששין להם שמא מעות של מעשר שני הם

אפילו דינר זהב עם הכסף ועם המעות
שאין דרך לערבן יחד, ואיכא למימר הללו מעות של מעשר שני שרגילין לחלל המעשר על דינרי זהב והנשאר שאינו מגיע לדינר זהב מחללו על הכסף והמותר על מעות של נחשת ומערבין אותן יחד, אפילו הכי לא חיישינן

מצא בתוכן
בתוך הכיס או הצרור שהמעות נתונים בתוכו

————————-
משנה י

המוצא כלי וכתוב עליו קרבן ר’ יהודה אומר אם היה של חרס הוא חולין ומה שבתוכו קרבן ואם היה של מתכת הוא קרבן ומה שבתוכו חולין אמרו לו אין דרך בני אדם להיות כונסין חולין לקרבן

ר’ עובדיה מברטנורא

הוא חולין
שאין דרך בני אדם להקדיש חרסין לבדק הבית, ועל שם מה שבתוכו נכתב

הוא קרבן
כלומר הקדש

חולין לתוך קרבן
והכל קרבן. ולא אפליגו רבנן עליה דר’ יהודה אלא בשל מתכת בלבד, דבשל חרס מודו שהוא חולין ומה שבתוכו קרבן. והלכה כחכמים

Download Audio File