Kerisos 1:4-5

משנה ד

אלו מביאות ואינו נאכל המפלת ואין ידוע מה הפילה וכן שתי נשים שהפילו אחת ממין פטור ואחת ממין חובה אמר רבי יוסי אימתי בזמן שהלכו זו למזרח וזו ולמערב אבל אם היו שתיהן עומדות כאחת מביאות קרבן ונאכל

ר’ עובדיה מברטנורא

ואין ידוע מה הפילה

אם צורת אדם וחייבת, אם דגים וחגבים ופטורה. מביאה קרבן שתי תורים אחד לעולה ואחד לחטאת. על של עולה מתנה ואומרת, אם מין חובה ילדתי, תהא לחובתי, ואם לאו, תהא עולת נדבה. אבל חטאת, לא מציא לאתנויי, דאין חטאת נדבה, ומייתא בספק. ואינו נאכל, דשמא לאו בת קרבן היא, ומליקתה כנבילה בעלמא. ומשום חולין בעזרה, לא אכפת לן, דכיון דאין למזבח אלא דמה לא חשיב אכילה

וכן שתי נשים שהפילו

במחבוא

אחת מין פטור

כמין דגים וחגבים

ואחת מין חובה

סנדל או שליא. ואין ידוע איזו הפילה מין חובה. מביאים כל אחת שתי תורים ואינו נאכל

אימתי

אינו נאכל

בזמן שהלכו

שהביאו קניהן לכהן והלכו לדרכן ואין יכולים להתנות. אבל אם שתיהן עומדות כאחת, מביאות חטאת אחת ומתנות ביניהן, אם אני החייבת, הרי הוא שלי וחלקך מחול לי. ואם את החייבת, הרי הוא שלך וחלקי מחול לך, ואותו חטאת קרב ונאכל. דדוקא חטאת שבא על חטא אין תנאי מועיל בו, דכתיב או הודע אליו חטאתו, אבל הכא דכי קא מייתין נשים קרבן לאשתרויי באכילת קדשים הוא, מייתין ומתניין. ואין הלכה כר’ יוסי

—————————

משנה ה

אלו שאינן מביאות המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנינים המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים המפלת יום ארבעים ויוצא דופן רבי שמעון מחייב ביוצא דופן

ר’ עובדיה מברטנורא

גנינים

גוונים. ואני שמעתי כמין תולעים

המפלת יום ארבעים

דעד שיעברו ארבעים יום להריונה הוי מיא בעלמא

ר’ שמעון מחייב ביוצא דופן

דכתיב ואם נקבה תלד, והוה ליה למכתב ואם נקבה היא, אלא ריבה לה לידה אחרת, ומאי היא, יוצא דופן. ותנא קמא סבר, אמר קרא אשה כי תזריע וילדה, עד שתלד ממקום שמזרעת

Download Audio File