Horayos 1:4-5

משנה ד

הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו ואמר להן טועין אתם או שלא היה מופלא של בית דין שם או שהיה אחד מהן גר או ממזר או נתין או זקן שלא ראה לובנים הרי אלו פטורין שנאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה מה עדה האמור להלן עד שיהיו כולם ראויין להוראה אף עדה האמורה כאן עד שיהיו כולם ראוייםלהוראה הורו בית דין שוגגים ועשו כל הקהל שוגגין מ
ביאין פר מזידין ועשו שוגגין מביאין כשבה ושעירה שוגגין ועשו מזידין הרי אלו פטורין

ר’ עובדיה מברטנורא

וידע אחד מהן שטעו וכו’
דאמר קרא ואם כל עדת ישראל ישגו, עד שיהיו כולם מסכימים בשגגה

מופלא של בית דין
הגדול שבהן, ראש הישיבה

זקן שלא ראה בנים
אינו ראוי לדון דיני נפשות, שסתמו שהוא אכזרי ולא ירחם

ונאמר להלן עדה
ושפטו העדה

מה עדה האמורה להלן וכו’
שנאמר בסנהדרין והתיצבו שם עמך, בדומין לך, מיוחסין כמותך. פרט לגר ולנתין ולממזר שאינן ראויין לימנותבסנהדרין

מזידין
שידעו בית דין שהדבר אסור, פטורים מקרבן צבור, דמזיד לאו בר קרבן הוא. והעושים שוגג, מביאים כשבה או שעירה חטאת יחיד

שוגגים ועשו מזידין אלו ואלו פטורים
בית דין פטורים שהרי לא עשו הקהל מפי הוראתם ולא תלו מעשיהם בבית דין, שהרי ידעו שבית דין טעו. וכלהעושים פטורים, שהרי מזידין הן ומזיד לאו בר קרבן הוא

——————————————————
משנה ה

הורו בית דין ועשו כל הקהל או רובן על פיהם מביאין פר ובעבודה זרה מביאין פר ושעיר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר שנים עשר שבטים מביאין שניםעשר פרים ובעבודה זרה מביאין שנים עשר פרים ושנים עשר שעירים רבי שמעון אומר שלשה עשר פרים ובעבודה זרה שלשה עשר פרים ושלשה עשר שעיריםפר ושעיר לכל שבט ושבט פר ושעיר לבית דין הורו בית דין ועשו שבעה שבטים או רובן על פיהם מביאים פר ובעבודה זרה מביאין פר ושעיר דברי רבי מאיר רבייהודה אומר שבעה שבטים שחטאו מביאים שבעה פרים ושאר שבטים שלא חטאו מביאין על ידיהן פר שאף אלו שלא חטאו מביאין על ידי החוטאים רבי שמעוןאומר שמנה פרים ובעבודה זרה שמנה פרים ושמנה שעירים פר ושעיר לכל שבט ושבט ופר ושעיר לבית דין הורו בית דין של אחד מן השבטים ועשה אותוהשבט על פיהם אותו השבט הוא חייב ושאר כל השבטים פטורים דברי רבי יהודה וחכמים אומרים אין חייבים אלא על הוריית בית דין הגדול בלבד שנאמר ואם כל עדת ישראל ישגו ולא עדת אותו השבט

ר’ עובדיה מברטנורא

מביאין פר
האמור בויקרא והקריבו הקהל פר

ובעבודה זרה מביאים פר ושעיר
ואם הורו להתיר באיסור עבודה זרה, מביאים פר ושעיר האמור בפרשת שלח לך, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצותהאלה, מצוה שהיא שקולה כנגד כל המצות, הוי אומר זו עבודה זרה, וכתיב התם והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקראחד לעולה וגו’ ושעיר עזים אחד לחטאת. ור’ מאיר סבר, האי והקריבו הקהל פר האמור בויקרא בשגגת שאר עבירות, וכן ועשו כל העדה פר ושעיר האמורבשלח לך בשגגת עבודה זרה, הקהל שהורה בלבד הן המביאים אותם, והן בית דין הגדול

שנים עשר שבטים מביאין
דסבר ר’ יהודה כל שבט ושבט אקרי קהל, שנאמר ויעמוד יהושפט בקהל יהודה

שלשה עשר פרים
דסבר ר’ שמעון שאין בית דין ששגגו בהוראה מתכפרים בפרים ושעירים של השבטים, אלא חייבים להביא פר ושעיר לעצמם

שבעה שבטים
שהם רוב מנין של שבטים, אע”פ שהן מיעוט ישראל. או רוב מנין ישראל ואע”פ שיהיו ממיעוט מנין השבטים, ואפילו עשה שבט אחד והוארוב ישראל. מביאים כל שאר השבטים שלא חטאו על ידי אלו החוטאים

שמונה פרים
דסבר ר’ שמעון שאין אותן שלא חטאו מביאים על ידי החוטאים. והלכה כר’ יהודה

ועשה אותו שבט
לעצמו, ואין כאן רוב מנין ישראל ולא רוב השבטים

וחכמים אומרים אין חייבים וכו’
הלכה כחכמים

Download Audio File