Erchin 9:5-6

משנה ה

כל שהוא לפנים מן החומה הרי הוא כבתי ערי חומה חוץ מן השדות רבי מאיר אומר אף השדות בית הבנוי בחומה רבי יהודה אומר אינו כבתי ערי חומה רבי שמעון אומר כותל החיצון היא חומתו

  

ר’ עובדיה מברטנורא

כל שהוא לפנים מן החומה

כגון בתי הבדים שעושין בהן שמן ובתי מרחצאות ומגדלים ובורות שיחין ומערות דכתיב אשר בעיר לרבות כל שבתוך העיר יכול שאני מרבה את השדות תלמוד לומר הבית פרט לשדות שאינן דומים כלל לבית

רמ”א אף השדות

לאו שדות ממש קאמר ר”מ דהא בית כתיב ושדות לא דמו לבית אלא קרקע של סלעים ומצולה שאינן ראויין לזריעה ועשויין לבנין הבית מקום סלעים ליטול משם אבנים לבנין ומצולה ליטול משם חול לבנין ואין הלכה כר”מ

אינו כבתי ערי חומה

להיות נחלט בסוף שנה

כותל החיצון הוא חומתו

ונידון כבתי ערי חומה והלכה כר’ יהודה

 __________________

משנה ו

עיר שגגותיה חומתה ושאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון אינה כבתי ערי חומה ואלו הן בתי ערי חומה שלש חצרות של שני שני בתים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון כגון קצרה הישנה של ציפורים וחקרה של גוש חלב ויודפת הישנה וגמלא וגדוד וחדיד ואונו וירושלים וכן כיוצא בהן

ר’ עובדיה מברטנורא

שגגותיה חומתה

שלא הקיפוה חומה אלא הקיפוה בתים ותכיפת הבתים זו לזו הן כחומה

אינה כבתי ערי חומה

דחומה כתיב ולא שגגותיה חומתה

ושאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון

אבל המוקפת חומה מימות יהושע אע”פ שאין לה חומה עכשיו נידון כבתי ערי חומה דלוא חומה כתיב מלא בוי”ו ואל”ף דמשמע לו ומשמע לא כלומר אין לו עכשיו והיה לו חומה קודם לכן הוי נמי בית חלוט בה

שלש חצרות

שבכל אחת ואחת שני בתים מקרי עיר

כגון קצרה

שם עיר קטנה שהיתה מחוץ לצפורי

וחקרא שבגוש חלב וכו’

כל הנך דחשיב במתניתין ידועים שהיו מוקפות מימות יהושע בן נון וירושלים דקחשיב במתניתין קיי”ל דאין בית חלוט בירושלים הלכך איכא למ”ד בגמרא דתרתי ירושלים הוו ואין זו ירושלים הקדושה שאין הבית חלוט בהאלא ירושלים אחרת שהיתה בא”י וגם היא מוקפת חומה מימות יהושע והיה הבית חלוט בה כשאר בתי ערי חומה

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now