Erchin 8:6-7

משנה ו

חרמי כהנים אין להם פדיון אלא ניתנים לכהנים רבי יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הבית שנאמר  כל חרם קדש קדשים הוא לה’ וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים שנאמר  כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו אם כן למה נאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה’ שהוא חל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים

ר’ עובדיה מברטנורא

חרמי כהנים

חרמים שהחרימום כדי לתתם לכהנים

אין להם פדיון

כדכתיב לא ימכר ולא יגאל אבל חרמי בדק הבית יש להם פדיון דאדעתא דהכי אחרמינהו דהא אין ראוי לבדק הבית אלא מעות

וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים

והלכה כחכמים והמחרים מטלטלים בזמן הזה וכן המחרים קרקעות בחוץ לארץ שדינם כמטלטלין לענין זה נותנם לכהנים והמקדיש לבדק הבית בזמן הזה שאין שם בית פודה אותן לכתחילה בדבר מועט ולא יפחות לכתחלה מארבעה זוזים או קרוב לזה אבל לא בשוה פרוטה לבד או כיוצא בזה משום דליכא פרסומי מלתא

שהוא חל על קדשי קדשים

כדמפרש ואזיל מחרים אדם את קדשיו כו

 ________________________

 משנה ז

מחרים אדם את קדשיו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים אם נדר נותן את הדמים אם נדבה נותן את טובתו שור זה עולה אומדים כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה שאינו רשאי הבכור בין תמים בין בעל מום מחרימין אותו כיצד פודין אותו הפודין אומדים כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה ליתנו לבן בתו או לבן אחותו רבי ישמעאל אומר כתוב אחד אומר תקדיש וכתוב אחר אומר אל תקדיש אי אפשר לומר תקדיש שכבר נאמר אל תקדיש ואי אפשר לומר אל תקדיש שכבר נאמר תקדיש אמור מעתה מקדישו אתה הקדש עילוי ואין אתה מקדישו הקדש מזבח

ר’ עובדיה מברטנורא

אם נדר

אם אמר הרי עלי עולה והפריש בהמה לנדרו ואח”כ החרימה הואיל והוא חייב באחריותה אם מתה או נגנבה נמצאת שלו היא ונותן כל דמיה לכהן ואת הבהמה יקריב לנדרו דהא ודאי יש לה פדיון

ואם נדבה היא

דאינו חייב באחריותה אם מתה הא ודאי לא חייל בה חרם דלאו דידיה היא אלא בכדי טובתה וטובה שיש לו בה יתן לכהן כיצד שור זה עולה והחרימו אומדים כמה אדם שאינו חייב בעולה רוצה ליתן אם ימצא עולה בזול כדי להקריב דורון לקונו וכאותן דמים יתן זה שזו היא טובת הנאה שיש לו בה שהרי אם מתה או נגנבה אינו חייב באחריותה ומשהפרישה יצא ידי חובתה ומעתה אינו מאבד ואינו מפסיד אלא שלא הקריב דורון לקונו

שאינו רשאי

שאינו חייב תרגום נושה רשיא

כיצד פודין אותו

דהבכור גופו אינו מוחרם שהרי אינו שלו אלא לכהן אלא אומדים כמה אדם רוצה ליתן לבעל הבית שיתן בכורו לבן בתו כהן או לבן אחותו ואותה טובה דיהיב יתן בעל הבית זה לכהן בשביל החרם ודוקא נקט בן בתו או בן אחותו כהן דאילו כהן גופו לא מצי למיתן טובת הנאה לבעל הבית כדי שיתן הבכור לו או לכהן אחר דכיון דבכור חזי ליה מיחזי ככהן המסייע בבית הגרנות לדוש ולזרות כדי שיתנו לו תרומות בשכרו ואשתכח דלא שקיל ליה בתורת תרומה אלא בתורת שכר

כתוב אחד אומר תקדיש

גבי בכור כתיב כל הבכור אשר יולד תקדיש

וכתוב אחר אומר אל תקדיש

אך בכור אשר יבוכר לה’ בבהמה לא יקדיש איש אותו

הקדש עילוי

להעלותו בדמים שיתן טובת הנאתו כמה אדם רוצה ליתן בו להעלותו עולה שאינו חייב בה אלא כדי לעשות דורון לקונו

ואי אתה מקדישו הקדש מזבח

שיהא שם זבח אחר חל עליו ורבנן דנפקא להו הך דרשא לעיל מכל חרם קודש קדשים אל תקדיש מיבעי להו ללאו שאם מתפיסו לשם זבח אחר עובר בלאו ותקדיש מבעי להו לומר שמצוה להקדישו ולומר זה קדוש לבכורה ואע”ג דמאליו הוא קדוש ור’ ישמעאל לית ליה הך דרשא והלכה כחכמים

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now