Erchin 8:4-5

משנה ד

מחרים אדם מצאנו ומבקרו מעבדיו ומשפחותיו הכנענים ומשדה אחוזתו ואם החרים את כולן אינן מוחרמין דברי רבי אלעזר אמר רבי אלעזר בן עזריה מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים את כל נכסיו על אחת כמה וכמה שיהא אדם חייב להיות חס על נכסיו

ר’ עובדיה מברטנורא

מחרים אדם מצאנו

מקצת צאנו אומר הרי הן חרם ונותנן לכהן

ואם החרים את כולן

שלא שייר לעצמו כלום

אינן מוחרמין

דאמר קרא מכל אשר לו מאדם ומשדה אחוזתו מכל אשר לו אלו מטלטלין ולא כל מטלטלין מאדם אלו עבדיו ושפחותיו כנענים ולא כולן ומשדה אחוזתו ולא כולה ואין הלכה כר  ‘אלעזר בן עזריה אלא לכתחילה לא יחרים את כולן אבל אם החרים מוחרמים

להיות חס על נכסיו

 שלא יבזבזם להדיוט

________________________

משנה ה

המחרים בנו ובתו עבדו ושפחתו העברים ושדה מקנתו אינן מוחרמים שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו כהנים ולוים אינן מחרימין דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר הכהנים אינן מחרימין שהחרמים שלהם הלוים מחרימים שאין החרמים שלהן רבי אומר נראים דברי רבי יהודה בקרקעות שנאמר כי אחוזת עולם היא להם ודברי רבי שמעון במטלטלים שאין החרמים שלהם

ר’ עובדיה מברטנורא

שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו

ובתו נהי דיכול למכרה בקטנותה אינו יכול למכרה בנערותה

שהחרמים שלהם

 דכתיב כל חרם בישראל לך יהיה וכיון דדידיה הוי מה הנאה בכך אם היה מחרים איהו גופיה זכי ביה ולא יהיב ליה לכהן אחר

נראין דברי ר’ יהודה

הכי קאמר נראין דברי ר’ יהודה לר’ שמעון דמודה לו ר’ שמעון לר’ יהודה וסובר כמותו בקרקעות ולא דיבר ר’ שמעון אלא במטלטלין לפי שאין החרמים של לוים ור’ יהודה סבר הוקשו מטלטלין לשדה אחוזה דכתיב מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו מה שדה אחוזה אין הלוים מחרימים כדכתיב כי אחוזת עולם היא להם אף מטלטלין אין לוים מחרימים ור’ שמעון לית ליה האי הקישא ומדנחית רבי לפרושי מלתיה דר’ שמעון במה מודה לרבי יהודה ובמה נחלק עליו ש”מ דהלכה כר’ שמעון

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now