Erchin 7:5-8:1

משנה ה

הלוקח שדה מאביו מת אביו ואחר כך הקדישה הרי היא כשדה אחוזה הקדישה ואחר כך מת אביו הרי היא כשדה מקנה דברי רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון אומרים כשדה אחוזה שנאמר  ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה יוצאת זו שהיא ראויה להיות שדה אחוזה שדה מקנה אינה יוצאה לכהנים ביובל שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו כהנים ולוים מקדישים לעולם וגואלין לעולם בין לפני היובל בין לאחר היובל

 ר’ עובדיה מברטנורא

הלוקח שדה מאביו מת אביו ואח”כ הקדישה הרי היא כשדה אחוזה

שהרי עד שלא הקדישה נפלה לו בירושה הלכך אם בא לפדותה פודה בית כור בחמשים שקל כשדה אחוזה ואם לא גאלה הוא וגאלה אחר יוצאה לכהנים ביובל

הרי היא כשדה מקנה

דבתר שעה שהקדישה אזלינן ואם בא לפדותה פודה שדה בשוויה כדין שדה מקנה ואם לא גאלה הוא וגאלה אחר חוזרת לו ביובל שהרי בשעה שהקדישה לא היה גופה שלו דעתידה היתה לחזור לאביו ביובל כדין שאר מכירות וכשאר מקדיש שדה מקנה הוא שהגואלה מיד הגזבר מחזירה ביובל לאשר לו אחוזת הארץ דהיינו לאביו של זה וזה יורש את כח אביו ואין הלכה כר ‘מאיר

שדה מקנה

שהקדישה וגאלה אחר אינה יוצאה לכהנים ביובל שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וקרקע לא היתה שלו אלא עד היובל

כהנים ולוים מקדישים לעולם

ואפילו בשנת היובל עצמה אבל ישראל שהקדיש שדהו בשנת היובל עצמה אינה מקודשת

וגואלין לעולם

מה שאין כן בישראל שאינו פודה לאחר היובל כדכתיב ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד אבל כהן או לוי שהקדיש קרקע שירש מאבותיו הרי זה גואל לעולם ואפילו עבר עליה היובל ולא נפדית גואלה לאחר היובל כדכתיב גאולת עולם תהיה ללוים

—————————————

 פרק ח

משנה א

המקדיש את שדהו בשעה שאינה יובל אומרים לו פתח את ראשון שהבעלים נותנים חומש וכל אדם אינו נותן חומש מעשה באחד שהקדיש את שדהו מפני רעתה אמרו לו פתח אתה ראשון אמר הרי היא שלי באיסר אמר רבי יוסי לא אמר זה אלא בכביצה שההקדש נפדה בכסף ובשוה כסף אמר לו הגיעתך נמצא מפסיד איסר ושדהו לפניו

ר’ עובדיה מברטנורא

המקדיש בשעה שאינה יובל

בזמן שאין יובל נוהג

פתח אתה ראשון

בכמה אתה רוצה לפדותה ומפני ריוח של הקדש שואלים לו תחילה שהבעלים מוסיפים חומש ולהכי נקט בשעה שאין היובל נוהג דבזמן שהיובל נוהג אין צריך לשואלו בכמה תפדנה שהרי דמיה קצובים בית כור בחמשים שקל ובזמן שאין יובל נוהג כגון לאחר שגלו שבט ראובן וגד דבטלו יובלות דכתיב וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן שכל יושביה עליה ולא בזמן שגלו מתוכה שאז היא נפדית בשוויה

שהבעלים נותנים את החומש

כל דמי שוייה ורביע יותר וכן כל חומש האמור בתורה שיהא הקרן וחומשו חמשה ומפני שלשה דברים אומרים לבעלים פתח אתה ראשון האחת שהבעלים מוסיפים את החומש כדקתני במתניתין והשני שמצות גאולה באדון דכתיב  אם לא יגאל אלמא מצות גאולה קודמת למכירה והשלישי שהוא מוסיף ונותן בפדיונה יותר משאר בני אדם דרוצה אדם בקב שלו

מפני רעתה

שההוצאה שבה יתירה על השבח

איסר

שמונה פרוטות

לא אמר זה אלא בכביצה

כלומר לא כך היה מעשה שלא אמר באיסר אלא בביצה ואמר לו הגזבר הגיעתך הרי היא שלך בביצה ופלוגתא דתנא קמא ורבי יוסי דרבנן סברי אין פודין הקדש בפחות מארבע פרוטות כדי שיהא בחומשו פרוטה ורבי יוסי סבר פודין הקדש בכל שהוא ואע”פ שאין בחומשו שוה פרוטה והלכה כתנא קמא

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now