Erchin 7:3-4

משנה ג

הקדישה וגאלה אינה יוצאה מידו ביובל גאלה בנו יוצאה לאביו ביובל גאלה אחר או אחד מן הקרובים וגאלה מידו אינה יוצאה מידו ביובל גאלה אחד מן הכהנים והרי היא תחת ידו לא יאמר הואיל והיא יוצאה לכהנים ביובל והרי היא תחת ידי הרי היא שלי אלא יוצאה לכל אחיו הכהנים

ר’ עובדיה מברטנורא

אינה יוצאה מידו ביובל

להיות מתחלקת לכהנים כי היכי דאי הוה פריק לה אינש אחרינא דהוה נפקא ביובל ומתחלקת לכהנים כדכתיב והיה השדה בצאתו ביובל קודש לה

גאלה בנו יוצאה לאביו ביובל

 ולא לכהנים דכתיב ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד לאיש אחר ולא לבן

גאלה אחד מקרוביו

של מקדיש מיד הגזבר ובא המקדיש וגאלה מיד קרובו אינה יוצאה מיד המקדיש ביובל להתחלק לכהנים

גאלה כהן

 מיד גזבר

לא יאמר הואיל

ואם גאלה ישראל יוצאה לי ולחברי ביובל עכשיו שהיא תחת ידי שגאלתיה אין לך כהן ראוי לה יותר ממני

 __________________________

משנה ד

הגיע היובל ולא נגאלה הכהנים נכנסים לתוכה ונותנים את דמיה דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר נכנסין אבל לא נותנין רבי אליעזר אומר לא נכנסין ולא נותנין אלא נקראת שדה רטושים עד היובל השני הגיע היובל השני ולא נגאלה נקראת רטושי רטושין עד היובל השלישי לעולם אין הכהנים נכנסים לתוכה עד שיגאלנה אחר

ר’ עובדיה מברטנורא

ולא נגאלה

לא גאלוה מיד ההקדש לא הבעלים ולא אחר

הכהנים נכנסים לה

כהנים של משמר שהיובל פוגע בו הן נכנסים לתוכה, והיא חלוטה בידם

ונותנים את דמיה להקדש

דגמר קודש קודש ממקדיש בית כתיב הכא בשדה אחוזה בצאתו ביובל קודש וכתיב במקדיש בית ואיש כי יקדיש את ביתו קודש מה בית לא תצא מיד הקדש בלא דמים כדכתיב התם והעריכו הכהן דבית לא נפקא לכהנים אלא נפדה בדמים אף שדה אחוזה לא תצא מיד הקדש בלא דמים הלכך כי פריק לה אחר הוו דמים לבדק הבית הקדש וכי מטי יובל נפקא בחנם לכהנים ואם לא נגאלה יהבי כהנים דמי חמשים שקלים ושקלי לה

ר’ שמעון אומר נכנסין אבל לא נותנין

דגמר קודש קודש מכבשי עצרת דכתיב בהו קודש יהיו לה ‘לכהן מה התם בחנם אף כאן בחנם וניחא ליה דנילף שדה אחוזה מכבשי עצרת דתרווייהו מעשרים וארבע מתנות כהונה ולא נילף ממקדיש ביתו דאינו ניתן לכהנים לעולם ורבי יהודה ניחא ליה דנילף שדה אחוזה ממקדיש ביתו דתרווייהו קדשי בדק הבית ולא נילף מכבשי עצרת שהם קדשי מזבח והלכה כרבי יהודה

שדה רטושין

 שדה עזובה.כמו אם על בנים רוטשה

עד שיגאלנה אחר

 וכשתצא מידו ביובל יכנסו בה כהנים וטעמא דרבי אליעזר דכתיב והיה השדה בצאתו ביובל קודש משמע כשתצא מיד הגואל כדין שאר אדם הקונה קרקע שיוצאה ביובל בההוא קאמר קרא דתהוי לכהניםאבל בצאתו מיד הקדש לא משמע דאכתי לא אשמועינן קרא דהקדש פקע מכוחו ביובל

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now