Erchin 3:3-4

משנה ג

בשור המועד שהמית את העבד להקל ולהחמיר כיצד אחד שהמית את הנאה שבעבדים ואת הכעור שבעבדים נותן שלשים סלע המית בן חורין נותן את שוויו חבל בזה ובזה משלם נזק שלם

 

ר’ עובדיה מברטנורא  

(None)

————————————

 

משנה ד

באונס ובמפתה להקל ולהחמיר כיצד אחד שאנס ופתה את הגדולה שבכהונה ואת הקטנה שבישראל נותן חמשים סלע והבשת והפגם הכל לפי המבייש והמתבייש

 

ר’ עובדיה מברטנורא  

(None)

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now