Chulin 4:2-3

משנה ב

המבכרת המקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים יצא רובו הרי זה יקבר ונפטרה מן הבכורה

ר’ עובדיה מברטנורא

המבכרת המקשה לילד

בפטר רחם שלה. מותר לחתוך אבר אבר כשהוא יוצא ראשון ראשון

ומשליך לכלבים

דכל כמה דלא נפק רוביה לא קדיש

יצא רובו

כאחד, וחתכו

הרי זה יקבר

דביציאת הרוב חלה קדושה עליו, דקרינן ביה אשר יולד

ונפטרה מן הבכורה

שהבא אחריו אינו בכור. בין שיצא ראשון אבר אבר ובין שיצא רוב כאחד, דהא שני לאו פטר רחם הוא

——————————–

משנה ג

בהמה שמת עוברה בתוך מעיה והושיט הרועה את ידו ונגע בו בין בבהמה טמאה בין בבהמה טהורה טהור רבי יוסי הגלילי אומר בטמאה טמא ובטהורה טהור האשה שמת ולדה בתוך מעיה ופשטה חיה את ידה ונגעה בו החיה טמאה טומאת שבעה והאשה טהורה עד שיצא הולד

ר’ עובדיה מברטנורא

בבהמה טהורה טהור

מקל וחומר, ומה אם הועילה לו מחיצת אמו להתירו באכילה בשחיטתה אע”פ שהוא מת, לא תועיל לו כשהיא חיה לטהרו מלטמא. ובהמה טמאה מנלן, דאמר קרא וכי ימות מן הבהמה, זו בהמה טמאה. אשר היא לכם לאכלה, זו בהמה טהורה. איתקש בהמה טמאה לבהמה טהורה, מה בהמה טהורה עוברה טהור, אף בהמה טמאה עוברה טהור

רבי יוסי הגלילי אומר בטמאה טמא

ומפיק ליה מקרא דכתיב או נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה, וכי נבלת בהמה טמאה מטמאה ונבלת בהמה טהורה אינה מטמאה. אלא איזה, זה עובר שבטמאה טמא, ובטהורה טהור מקל וחומר. ובטמאה טמא דליכא קל וחומר ולא דרשינן הקישא. ואין הלכה כרבי יוסי

החיה טמאה טומאת שבעה

ומדרבנן, גזירה שמא יוציא העובר את ראשו חוץ לפרוזדור והרי הוא כילוד ומטמא והחיה סבורה שעדיין הוא במעיה ואתי לטהורי. אבל ברועה שהושיט ידו למעי בהמה דקתני מתניתין טהור, ליכא למגזר הכי, מפני שרחם של בהמה גלוי וכי מפיק חזי ליה

והאשה טהורה עד שיצא הולד

דאשה מרגשת בעצמה כשמוציא ראשו חוץ לפרוזדור ולא אתי לטהורי

Download Audio File