Challah 3:5-6

משנה ה

עובד כוכבים שנתן לישראל לעשות לו עיסה פטורה מן החלה נתנה לו מתנה עד שלא גלגל חייב ומשגילגל פטור העושה עיסה עם העובד כוכבים אם אין בשל ישראל כשיעור חלה פטורה מן החלה

ר’ עובדיה מברטנורא

פטורה מן החלה
שאין גלגולו של ישראל מחייב העיסה של עובד כוכבים. וכן עיסה של ישראל אין גלגול העובד כוכבים פוטרת

אם אין בשל ישראל כשעור
שחייבין להפריש ממנה חלה, שהן ה’ רביעיות

———————–
משנה ו

גר שנתגייר והיתה לו עיסה נעשת עד שלא נתגייר פטור ומשנתגייר חייב ואם ספק חייב ואין חייבין עליה חומש רבי עקיבא אומר הכל הולך אחר הקרימה בתנור

ר’ עובדיה מברטנורא

ספק חייב
משום דהוי ספק איסורא, ולחומרא, ומפריש חלה ומוכרה לכהן

ואין חייבין עליה חומש
זר האוכלה אינו משלם את החומש, אבל הקרן משלם, דתשלומי תרומה כפרה נינהו, הלכך מפריש תשלומין ומכפרים מספק, ומוכרן לכהן

אחר הקרימה בתנור
דסבר ר”ע אין גמר מלאכתה של חלה עד שיקרמו פני הפת בתנור, וזו היא עונתה לחלה, הלכך אם נתגייר קודם שיקרמו פני הפת בתנור, חייב בחלה. ואין הלכה כר”ע

Download Audio File