Challah 1:4-5

משנה ד

אלו חייבין במעשרות ופטורים מן החלה האורז והדוחק והפרגים והשומשמין והקטניות ופחות מחמשת רבעים בתבואה הסופגנין והדובשנין והאסקריטין וחלת המשרת והמדומע פטורין מן החלה

ר’ עובדיה מברטנורא

ופרגין
קורין לו בערבי כשכא”ש, ובלע”ז פפאור”ו

ופחות מחמשת רבעים בתבואה
תבואה שעושה פחות מחמשת רבעים קמח חייב במעשרות, והעיסה שנילושה מן הקמח ההוא פטורה מן החלה, לפי ששיעור העיסה להתחייב בחלה היא ה’ רבעים קמח ועוד, כלומר מעט יותר מה’ רבעים

הסופגנים
לחם שבלילתו רכה ועשוי כספוג. פ”א רקיקים דקים, תרגום ורקיקי מצות, ואספוגין

הדובשנים
מטוגנים בדבש, א”נ נילושים בדבש

האסקריטין
תרגום צפיחית, אסקריטון. ובלילתן רכה מאד

וחלת המשרת
חלה חלוטה במחבת, תרגום מחבת, משריתא

המדומע
סאה של תרומה שנפלה לפחות מק’ סאין של חולין, ונעשו כולן מדומע ואסורים לזרים, ופטור מן החלה דכתיב תרימו תרומה, ולא שכבר נתרמה

——————————-
משנה ה

עיסה שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין פטורה מן החלה תחלתה עיסה וסופה סופגנין תחלתה סופגנין וסופה עיסה חייבין בחלה וכן הקנובקאות חייבות

ר’ עובדיה מברטנורא

עסה שתחלתה סופגנים
כגון עיסה שבלילתה רכה

וסופה סופגנים
שמטגנים אותה בשמן ודבש, או מבשלה במים

תחלתה עיסה וסופה סופגנים
שבלילתה עבה ואח”כ מטגנים אותה בשמן ודבש או מבשלה במים

תחלתה סופגנין וסופה עיסה
בלילתה רכה, ואופה אותה בתנור

קנובקעות
לחם שמחזירים אותו לסלתו, ועושים ממנו מאכל לתינוקות

Download Audio File