Bikkurim 3:9-10

משנה ט

ר”ש בן ננס אומר מעטרין את הבכורים חוץ משבעת המינים רבי עקיבא אומר אין מעטרין את הבכורים אלא משבעת המינים

ר’ עובדיה מברטנורא

מעטרים את הבכורים חוץ משבעת המינים
מקיפים את הסלים שבכורים בהם מפירות נאים ומשובחים, ואף על פי שאינם משבעת המינים, כגון פריש ואתרוג וכיוצא בהן, והוא הדין שיכולין לעטר מפירות שגדלו בחו”ל

רבי עקיבא אומר אין מעטרין הבכורים אלא משבעת המינים
מפירות שגדלו בארץ שחייבים בבכורים. והלכה כר”ע

———————–
משנה י

רבי שמעון אומר שלש מדות בבכורים הבכורים ותוספת הבכורים ועיטור הבכורים תוספת הבכורים מין במינו ועיטור הבכורים מין בשאינו מינו תוספת הבכורים נאכלת בטהרה ופטורה מן הדמאי ועטור הבכורים חייב בדמאי

ר’ עובדיה מברטנורא

הבכורים
עיקר הבכורים תאנה שבכרה או אשכול שבכר

תוספת הבכורים
בשעת לקיטת הבכורים מוסיף עליהם משאר תאנים או משאר ענבים

עיטור
הפירות הנאים שמקיף סביבות הסל להדור מצוה

מין בשאינו מינו
מעטר הסל של בכורי ענבים בתאנים ושל בכורי תאנים בענבים ואפילו בפירות שאינם משבעת המינים לדברי ר”ש דסבירא ליה כך לעיל

ופטורים מן הדמאי
אם לקחן הכהן מעם הארץ שהביא בכורים

Download Audio File