Bikkurim 3:7-8

משנה ז

בראשונה כל מי שיודע לקרות קורא וכל מי שאינו יודע לקרות מקרין אותו נמנעו מלהביא התקינו שיהו מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו יודע

ר’ עובדיה מברטנורא

נמנעו מלהביא
מפני הבושה שאינו יודע לקרות

התקינו שיהו מקרין
ואסמכוה אקרא דכתיב וענית ואמרת, ואין עניה אלא מפי אחר

———————
משנה ח

העשירים מביאים בכוריהם בקלתות של כסף ושל זהב והעניים מביאין אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה והסלים והבכורים ניתנין לכהנים

ר’ עובדיה מברטנורא

בקלתות של כסף ושל זהב
קופות מצופות כסף וזהב

הסלים והבכורים ניתנים לכהנים
סלי עניים ניתנים לכהנים וקלתות של עשירים מחזירים להן מכאן אמרו בתר עניא אזלא עניותא

Download Audio File