Bikkurim 3:5-6

משנה ה

הגוזלות שעל גבי הסלים היו עולות ומה שבידם נותנים לכהנים

ר’ עובדיה מברטנורא

הגוזלות שעל גבי הסלים
שהיו תולים מאחורי הסלים של בכורים תורים ובני יונים, ולא על גבי הסלים ממש שלא יטנפום. והן קרבין עולות

ומה שבידם
רמב”ם פירש הגוזלות שהביאו בידם שלא תלאום אחורי הסלים. ולי נראה ומה שבידם, הבכורים שהביאו בידם

———————————-
משנה ו

עודהו הסל על כתפו קורא מהגדתי היום לה’ אלהיך עד שגומר כל הפרשה ר’ יהודה אומר עד ארמי אובד אבי הגיע לארמי אובד אבי מוריד הסל מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו וכהן מניח ידו תחתיו ומניפו וקורא מארמי אובד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה ומניחו בצד המזבח והשתחוה ויצא

ר’ עובדיה מברטנורא

רבי יהודה אומר עד ארמי אובד אבי
ואין הלכה כרבי יהודה

ואוחזו בשפתותיו וכהן מניח ידו תחתיו
מכאן משמע שהסל היה על ידו של כהן אלא שהבעלים אוחזים הסל בשפתותיו למעלה בשעת התנופה. ושלא כדברי האומר כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף

בצד המזבח
בקרן דרומית מערבית

והשתחוה ויצא
מכאן משמע שלא היה מניף כי אם תנופה אחת בשעת הקריאה בלבד. ותנא דספרי מצריך שתי תנופות אחת בשעת הקריאה דכתיב ולקח הכהן הטנא מידך והניחו וגמרינן יד יד מידיו תביאנה את אשי ה’, מה להלן תנופה אף כאן תנופה והשנית לאחר שהשלים הקריאה, דלאחר הקריאה כתיב והנחתו, לשון לך נחה את העם דהיינו תנופה שמוליך ומביא. מעלה ומוריד

Download Audio File