Bikkurim 3:11-12

משנה יא

אימתי אמרו תוספת הבכורים כבכורים בזמן שהיא באה מן הארץ ואם אינה באה מן הארץ אינה כבכורים

ר’ עובדיה מברטנורא

ואם אינה באה מן הארץ
כגון שהביאו התוספת מעבר לירדן דתנן לעיל שמביאים משם בכורים אע”פ שאינה ארץ זבת חלב ודבש. אי נמי מתניתין רבי שמעון היא דאמר לעיל מעטרים את הבכורים חוץ משבעת המינים והוא הדין מפירות שגדלו בחו”ל וכי היכי דאליביה מעטרים בפירות חו”ל, הכי נמי התוספת באה מפירות חו”ל. וקמ”ל הכא שהתוספת שאינה מן הארץ אינה כבכורים

————————–
משנה יב

למה אמרו הבכורים כנכסי כהן שהוא קונה מהם עבדים וקרקעות ובהמה טמאה ובעל חוב נוטלן בחובו והאשה בכתובתה כספר תורה ורבי יהודה אומר אין נותנים אותם אלא לחבר בטובה וחכמים אומרים נותנין אותם לאנשי משמר והם מחלקין ביניהם כקדשי המקדש

ר’ עובדיה מברטנורא

כספר תורה
כלומר וס”ת נמי הוי כמו בכורים לדין זה דבעל חוב נוטל בחובו ואשה בכתובתה. פי’ אחר וס”ת ומותר לקנות בהם ספר תורה. ואע”ג דתנא בהמה טמאה. אצטריך למתני ס”ת דלא תימא כל הני נהי דלא חזו לאכילה. חזו לשכר שיבא לידי אכילה לפי שאין מוכרין ס”ת, אימא לא קמ”ל

אין נותנים אלא לחבר בטובה
אין הכהן יכול ליתן הבכורים אלא לכהן חבר שאוכל חוליו בטהרה ונותן אותם לו בטובה בתורת חסד ונדבה ואינו רשאי לקנות בהן דבר ואף לא ליתנן לכהן שאינו חבר דכיון שאין עושין בהן עבודה חיישינן דלמא לא מיזדהר בהו

נותנים אותם לאנשי משמר
ובין חבר ובין שאינו חבר מחלקין אותם ביניהם

כקדשי מקדש
כשאר קדשי מזבח. ואע”פ שאין עושין בהם עבודה הואיל ומכניסים אותם לעזרה מזדהרי בהו ולא אתו למכלינהו בטומאה. והלכה כחכמים

Download Audio File