Bikkurim 3:1-2

משנה א

כיצד מפרישין הבכורים יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה אשכול שביכר רמון שביכר קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים ורבי שמעון אומר אף על פי כן חוזר וקורא אותם בכורים מאחר שיתלשו מן הקרקע

ר’ עובדיה מברטנורא

כיצד מפרישין. שבכרה – ואפילו לא נגמר הפרי, דכתיב הנה הבאתי את ראשית פרי, בשעת הבאה הוא פרי, אבל בשעת הפרשה אין צריך שיהיה פרי אלא אפילו בוסר ואפילו פגין

הרי אלו בכורים
וא”צ לקרות עוד שם אחר לקיטתן

ר’ שמעון אומר אעפ”כ חוזר וקורא שם
דדריש ולקחת מראשית כל פרי האדמה, מה בשעת הבאה פרי אף בשעת הפרשה פרי, דבשעת קריאת שם צריך שיהיו הפירות בתלוש כמו בשעת הבאה. ואין הלכה כר”ש

—————————–
משנה ב

כיצד מעלין את הבכורים כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולנין ברחובה של עיר ולא היו נכנסין לבתים ולמשכים היה הממונה אומר קומו ונעלה ציון אל בית ה’ אלהינו

ר’ עובדיה מברטנורא

כל העיירות שבמעמד
כ”ד מעמדות היו בישראל כנגד ארבעה ועשרים משמרות כהונה, ואנשי המעמד ישראלים היו שלוחים מכל ישראל לעמוד על הקרבן עם הכהנים והלוים שבאותו משמר כל אחד בשבת הקבוע לו, והן נקראים אנשי מעמד

מתכנסות לעירו
של ראש המעמד ולא היו מביאין בכוריהם כל אחד בפני עצמו משום דברוב עם הדרת מלך

ולא היו נכנסים לבתים
מפני אהל הטומאה

ולמשכים
בבקר כשהם משכימים

הממונה
ראש המעמד

קומו ונעלה ציון
ובדרך היו אומרים שמחתי באומרים לי בית ה’ נלך. כשהגיעו לירושלים היו אומרים עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים בהר הבית היו אומרים הללויה הללו אל בקדשו בעזרה היו אומרים כל הנשמה תהלל יה

Download Audio File