Bikkurim 2:6-7

משנה ו

אתרוג שוה לאילן בשלשה דרכים ולירק בדרך אחד שוה לאילן בערלה וברבעי ובשביעית ולירק בדרך אחד שבשעת לקיטתו עשורו דברי רבן גמליאל רבי אליעזר אומר שוה לאילן בכל דבר

ר’ עובדיה מברטנורא

שוה לאילן
דאזלינן בתר חנטה, ומונין לו ג’ לערלה משעת חנטה. וכן לרבעי וכן לשביעית דאם נחנט בששית ונגמר בשביעית מותר, ומ”מ פטור ממעשר דלענין מעשר אזלינן בתר לקיטה כדין ירק וכיון דנלקט בשביעית פטור ממעשר

——————————-
משנה ז

דם מהלכי שתים שוה לדם בהמה להכשיר את הזרעים ודם השרץ אין חייבין עליו

ר’ עובדיה מברטנורא

דם מהלכי שתים
היינו דם האדם כמו דם חללין

להכשיר את הזרעים
לקבל טומאה כמו דם בהמה דכתיב ביה על הארץ תשפכנו כמים

ודם השרץ
כלומר ושוה דם מהלכי שתים לדם השרץ שאין חייבין עליו משום דם. ודוקא כשהתרו בו משום דם אין חייבין על דם השרץ אבל אם התרו בו משום שרץ לוקה, שדם השרץ כבשרו הוא

Download Audio File