Bechoros 9:1-2

פרק ט

משנה א

מעשר בהמה נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין ונוהג בבקר ובצאן ואינן מתעשרים מזה על זה בכבשים ובעזים ומתעשרין מזה על זה בחדש ובישן ואינן מתעשרין מזה על זה שהיה בדין מה אם החדש והישן שאינן כלאים זה בזה אין מתעשרין מזה על זה הכבשים והעזים שהם כלאים זה בזה אינו דין שלא יתעשרו מזה על זה תלמוד לומר וצאן משמע כל צאן אחד

 

ר’ עובדיה מברטנורא 

מעשר בהמה

כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש. ומקריבים חלבו ודמו, ושאר הבשר נאכל לבעלים טהורים בירושלים כדין שלמים. ואם בעל מום הוא, אוכלים אותו בטומאה בכל מקום

 

בפני הבית ושלא בפני הבית

והאידנא אמור רבנן דלא ליפרשו מעשר בהמה, משום תקלה, דאין לנו בית להקריבה וצריך לשהוייה עד שתפול בה מום ואתי בה לידי תקלה דגיזה ועבודה, או שמא ישחטנה בלא מום

 

אבל לא במוקדשין

כגון קדשים קלים, דאיכא למאן דאמר ממון בעלים נינהו סד”א ליעשר, קמ”ל והיה קודש אמר רחמנא ולא שכבר קדוש

 

בכבשים ועזים

כלומר ונוהג בכבשים ובעזים

 

ומתעשרין מזה על זה

מדרבי רחמנא וצאן, דמשמע כל צאן מין אחד חשיב ליה לענין מעשר

 

בחדש

שנולדו לאחר ראש חודש אלול שהוא ראש השנה למעשר בהמה

 

ובישן

שנולדו קודם אלול

 

ואין מתעשרין מזה על זה

מן החדש על הישן ומן הישן על החדש. דכתיב עשר תעשר, בשתי מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן, מה מעשר דגן מחדש על הישן לא דהא כתיב שנה שנה, דמשמע ולא משנה זו על שנה אחרת, אף מעשר בהמה מחדש על הישן לא 

 ——————————————-

משנה ב

מעשר בהמה מצטרף כמלא רגל בהמה רועה וכמה היא רגל בהמה רועה ששה עשר מיל היה בין אלו לאלו שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין היה לו באמצע מביא ומעשרן באמצע רבי מאיר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה

ר’ עובדיה מברטנורא  

כמלא רגל בהמה רועה

כמו שיכולות להשתמר ברועה אחד כשהבהמות רועות מתרחקות זו מזו. והיינו שש עשרה מיל, דבהכי שלטא עינא דרועה. ואם יש לו חמש בהמות בכפר זה וחמש בכפר אחר רחוק זה מזה שש עשרה מיל, מביאן לתוך דיר אחד ומעשרן. ואם רחוקות יותר, פטורות. דאמר קרא תעבורנה הצאן על ידי מונה, משמע אם יכולות להמנות ברועה אחד מקרי צאן, ותעבורנה תחת השבט להתעשר, ואי לא לא

 

שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין

משום דבעי למתני בסמוך שאם היה לו עדר באמצע, אותן האמצעיות מצרפות את הצדדים, להכי תני שאם הצדדים רחוקות זו מזו שלשים ושנים מיל אין האמצעי מצרפן

 

מביא ומעשר באמצע

לאו באמצע ממש קאמר

 

הירדן מפסיק

שאם היו לו חמש בהמות מכאן וחמש בהמות מכאן וירדן באמצע, אין מצטרפין ופטורות. ואין הלכה כר’ מאיר

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now