Bechoros 8:1-2

פרק ח

משנה א

יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לנחלה ולכהן יש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן איזהו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן הבא אחר הנפלים שיצא ראשו חי ובן תשעה שיצא ראשו מת והמפלת כמין בהמה חיה ועוף דברי רבי מאיר וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם המפלת סנדל או שליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך הבא אחריהן בכור לנחלה ואינו בכור לכהן מי שלא היו לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה עודה שפחה ונשתחררה עודה נכרית ונתגיירה משבאת לישראל ילדה בכור לנחלה ואינו בכור לכהן רבי יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן שנאמר פטר רחם בישראל עד שיפטרו רחם מישראל מי שהיו לו בנים ונשא אשה שלא ילדה נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת ילדה היא וכהנת היא ולויה היא ואשה שכבר ילדה וכן מי שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים ונשאת וילדה ואין ידוע אם בן תשע לראשון או בן שבע לאחרון בכור לכהן ואינו בכור לנחלה איזהו בכור לנחלה ולכהן המפלת שפיר מלא דם מלא מים מלא גנינים המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים המפלת יום ארבעים הבא אחריהן בכור לנחלה ולכהן

 

ר’ עובדיה מברטנורא 

יש בכור לנחלה

ליטול פי שנים

 

ואינו בכור לכהן

לתת לכהן פדיונו חמשת סלעים

 

הבא אחר הנפלים

כגון שהיו תאומים, אחד מהם נפל שלא כלו לו חדשיו ואחד כלו לו חדשיו, והנפל שלא כלו לו חדשיו יצא ראשו חי והחזירו, וקדמו אחיו ויצא. זה האחרון בכור לנחלה, דראשון לא הפסידו, ואע”ג דיציאת הראשון חשיבא לידה מעליא. וטעמא, משום דכתיב ראשית אונו, מי שלב אביו דוה עליו אם מת, יצא נפל שהוציא ראשו ראשון דלאו בר קיימא דאין לבו דוה עליו. אבל לענין פטר רחם פטור האי ולד, דבפטר רחם תלה רחמנא, והרי הראשון פטר את הרחם

 

ובן תשעה מת שיצא ראשו

והחזירו, ויצא אחיו, הוי בכור לנחלה. דהא ראשון לא חשיב, דאין לבו דוה עליו, ולענין כהן לאו פטר רחם הוא. אבל יצא ראש בן תשעה חי ואח”כ החזירו ומת, בכור לנחלה נמי לא הוי זה הבא אחריו

 

וכן המפלת בהמה כו’

למפטר מנחלה לא חשיבי דאין הלב דוה עליהם, אבל פטר רחם מיהא הוי

 

וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת אדם

לא חשיב פטר רחם, והבא אחריו הוי בכור לכהן. והלכה כחכמים

 

סנדל

חתיכת בשר עשויה כדמות סנדל, ואין לה צורת אברים, ורגילה לבוא עם ולד. ולשון סנדל יש מפרשים שנאוי ודל

 

או שליא

דאין שליא בלא ולד אלא שנימוח, ומיהו פטר רחם הוי

 

ושפיר מרוקם

חתיכה של בשר שמרוקם בה צורת העובר. ועל שם שעשויה כשפופרת של ביצה קרויה שפיר

 

והיוצא מחותך

שנחתך אבר אבר ובדרך זה יצא כולו. אבל ראש מחותך, לא פטר אם קדם אחיו ויצא קודם יציאת רוב אברי המחותך, והוי נמי בכור לכהן

 

שכבר ילדה

דלענין נחלה דאב כתיב ראשית אונו, ולענין כהן תלא רחמנא בפטר רחם

 

עודה שפחה

אפילו עודה שפחה בלידה ראשונה ונשתחררה עכשיו. או נכרית ונתגיירה ומשבאת ליד ישראל ילדה, נמי הוי בכור לנחלה, שהרי לא היו לזה בנים

 

רבי יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן

דבנים הנולדים בנכריותה לא פטרי. ואין הלכה כרבי יוסי הגלילי

 

נתגיירה מעוברת

ובעלה עמה וילדה. הרי אותו ולד בכור לכהן, דפטר רחם הוא בישראל. ולא לנחלה, דכיון דהורתו שלא בקדושה לאו בר נחלה הוא, דזרע עובד כוכבים רחמנא אפקריה, דכתיב וזרמת סוסים זרמתם

 

ילדה היא וכהנת

בת ישראל מבכרת שילדה עם כהנת מבכרת ואין ידוע אי זה ולד של ישראל

 

או היא ולויה

דלויה נמי בנה פטור מחמש סלעים. כדאמרן בפרק קמא

 

או היא ואשה שכבר ילדה

ואין ידוע איזה בנה

 

בכור לכהן

ובעלה של מבכרת חייב חמש סלעים לכהן, דהא בן זכר יש לו כל היכא דאיתיה

 

ולא לנחלה

דהא לא ידע בריה דמאן הוא

 

וכן מי שלא שהתה כו’

הוא בכור לכהן, והוא יפדה את עצמו. ולא לנחלה, דהא לא ידע מאן ירית. ואפילו כפשוט לא ירית, דהאי מדחי ליה לגבי האי והאי מדחי ליה לגבי האי. ומתניתין דקתני ולא לנחלה, על הבא אחריו קאמר, שהבא אחריו אינו בכור לנחלה, דשמא זה הספק בן האחרון הוא

 

מלא גנינים

מלא גוונים הרבה. פירוש אחר, תולעים. שהשפיר עשוי כולו חתיכות קטנות דקות דומות לתולעים

 

דגים וחגבים

לאו ולד נינהו, דלא נאמרה בהן יצירה כאדם

 

יום ארבעים

משנתעברה, מיא בעלמא נינהו, ואין כאן ולד עד למחרת יום ארבעים. דארבעים יום הוי יצירת הולד

——————————————

משנה ב

יוצא דופן והבא אחריו שניהם אינן בכור לא לנחלה ולא לכהן רבי שמעון אומר הראשון לנחלה והשני לחמש סלעים

ר’ עובדיה מברטנורא 

יוצא דופן והבא אחריו

דרך רחם. כגון שקרעו אשה שתאומים בבטנה, ולאחר שהוציאו הראשון דרך דופן יצא השני דרך רחם. אבל להוציא ולד מן האשה דרך דופן ושתתרפא האשה ותחזור ותתעבר ותלד, כתב רמב”ם דאי אפשר

 

שניהם אינן בכור

ראשון לא הוי בכור לנחלה, וילדו לו בעינן. ושני נמי לא, ראשית אונו בעינן. ובכור לכהן ראשון לא הוי, דפטר רחם בעינן. ושני נמי לא הוי בכור לכהן, דבכור לרחם ואינו בכור לולדות כגון זה שהיה ולד קודם לכן, אינו בכור

 

רבי שמעון אומר הראשון לנחלה

סבר וילדו אף יוצא דופן במשמע

 

והשני לחמש סלעים

סבר, בכור לרחם אע”פ שאינו בכור לולדות הוי בכור. ואין הלכה כר’ שמעון

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now