Avodah Zarah 4:6-7

משנה ו
ע”ז שהניחוה עובדיה בשעת שלום מותרת בשעת מלחמה אסורה בימוסיאות של מלכים הרי אלו מותרות מפני שמעמידין אותם בשעה שהמלכים עוברים

ר’ עובדיה מברטנורא

שהניחוה עובדיה
ואין דעתם לחזור

בשעת שלום מותרת
הואיל ויצאו לדעת ולא נטלוה עמהם, בטלוה

בימוסיות של מלכים
אבני גזית המתוקנות בדרך מהלך המלך, וכשהמלך עובר שם מושיבים שם ע”ז והוא משתחוה לה. ובגמרא מפרש, מפני שמניחין אותה, כלומר אינן מיוחדות להושיב שם ע”ז כל שעה אלא בשעה שהמלכים עוברים, ופעמים שהמלכים עוברים בדרך אחרת ואין חוששין להם, הלכך לאו משמשי ע”ז חשיבי

—————————————–
משנה ז
שאלו את הזקנים ברומי אם אין רצונו בע”ז למה אינו מבטלה אמרו להן אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין היה מבטלו הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות יאבד עולמו מפני השוטים אמרו להם אם כן יאבד דבר שאין צורך לעולם בו ויניח דבר שצורך העולם בו אמרו להן אף אנו מחזיקין ידי עובדיהם של אלו שאומרים תדעו שהן אלוהות שהרי הן לא בטלו

ר’ עובדיה מברטנורא

אף אנו מחזקים ידיהם של אלו
העובדים לחמה וללבנה. אם היינו רואין ששאר ע”ז חרבו מעצמן ואלו קיימות, היינו מודים לאלו

Download Audio File