Avodah Zarah 1:4-5

משנה ד

עיר שיש בה ע”ז חוצה לה מותר היה חוצה לה ע”ז תוכה מותר מהו לילך לשם בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור ואם היה יכול להלך בה למקום אחר מותר עיר שיש בה ע”ז והיו בה חנויות מעוטרות ושאינן מעוטרות זה היה מעשה בבית שאן ואמרו חכמים המעוטרות אסורות ושאינן מעוטרות מותרות

ר’ עובדיה מברטנורא

עיר שיש בה ע”ז
שיום איד יש לבני העיר היום לע”ז שבעיר

חוצה לה
ואפילו סמוך לעיר מאד מותר לשאת ולתת עם היושבים חוץ לעיר שאין נמשכים אחר אותה ע”ז. שכן מנהגם יום איד של אלו אינו כיום איד של אלו

מהו לילך שם
באותה העיר ביום ע”ז שלהם

בזמן שהדרך מיוחדת לאותה העיר
שהדרך הכבושה מכאן לאותה העיר מיוחדת לאותה העיר לבדה. אסור לילך שם מפני שנראה כמהלך שם לעבוד ע”ז. ואם היה דרך מסלול הולך גם לעיר אחרת מותר שהרואה אומר למקום אחר הוא הולך

היו בה חנויות מעוטרות
וסימן הוא להם שאותם חנויות של ע”ז ליטול מהם מכס

ושאינן מעוטרות מותרות
דבאותם שאינם מעוטרות לא שקלי מיניה מכס לע”ז ולא מטי לע”ז הנאה מינייהו. ולמזבן מנייהו דבר המתקיים שרי ביום אידם שסתמו המוכר עצב ולא אזיל ומודה

————————–
משנה ה

אלו דברים אסורים למכור לעובד כוכבים אצטרובלין ובנות שוח ופטוטרותיהן ולבונה ותרנגול הלבן רבי יהודה אומר מותר למכור לו לבן בין בתרנגולין ובזמן שהוא בפני עצמו קוטע את אצבעו ומוכרו לו לפי שאין מקריבין חסר לע”ז ושאר כל הדברים סתמן מותר ופירושן אסור רבי מאיר אומר אף דקל טב וחצב ונקליבם אסור למכור לעכו”ם

ר’ עובדיה מברטנורא

אצטרובלין
פירא דארזא

בנות שוח
מין ממיני התאנים הגדולים הלבנים. אסור לישראל למכור אלו לנכרים

ופטוטרות
בפטוטרותיהם קאמר כלומר בעוקצין שלהם שהם נתלין בו. דמסתמא הנכרי רוצה להקריבן תקרובת לע”ז

תרנגול לבן בין תרנגולין
לקח הנכרי מישראל תרנגולים הרבה מותר למכור ביניהם תרנגול לבן. דכיון דשקיל אחריני לאו לע”ז בעי להו

ופירושן אסור
אם פירש דלע”ז בעי להו אסור. ואצטריך למתני דסלקא דעתך אמינא האי גברא לאו לע”ז בעי להו והאי דקאמר הכי סבר כי היכי דההוא גברא אביק בה כולי עלמא נמי אביקו ואימא הכי כי היכי דליתבו לי קמשמע לן

דקל טב
פירות דקל משובח שפירותיו רגילין להקריב מהן לע”ז

וחצב
קנים שעושין מהן הצוקר”א

ונקליבם
מין עשב משובח מאד. והלכה כר’ מאיר

Download Audio File