No Results Found.

Sheviis 6:2-3
by in
משנה ב עושין בתלוש בסוריא, אבל לא במחבר. דשים וזורין ודורכין ומעמרין, אבל לא קוצרין ולא בוצרין ולא מוסקים. כלל אמר רבי עקיבא, כל שכיוצא בו מתר בארץ ישראל, עושין אותו בסוריא ר’ עובדיה מברטנורא סוריא ארם נהרים וארם צובה שכבש דוד, ואינה כא”י לכל דבר מפני שכבשה קודם שכבש א”י כולה, ובקצת דינים עשאוה […]
Sheviis 5:9-6:1
by in
משנה ט משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית, נפה וכברה, ורחים ותנור. אבל לא תבר ולא תטחן עמה. אשת חבר, משאלת לאשת עם הארץ, נפה וכברה, ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה. אבל משתטיל את המים, לא תגע אצלה, שאין מחזיקין ידי עוברי עברה. וכלן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום. ומחזיקין ידי גוים בשביעית, אבל לא […]
Sheviis 5:7-8
by in
משנה ז היוצר, מוכר חמש כדי שמן וחמש עשרה כדי יין, שכן דרכו להביא מן ההפקר. ואם הביא יותר מכאן, מתר. ומוכר לגוי בארץ, ולישראל בחוצה לארץ ר’ עובדיה מברטנו היוצר אומן העושה כלי חרס מוכר אפילו לחשוד על השביעית חמש כדי שמן וחמש עשרה כדי יין, וליכא למיחש שמא רוצה כולם לשמן או כולם […]
Sheviis 5:5-6
by in
משנה ה מאימתי מתר אדם לקח לוף במוצאי שביעית, רבי יהודה אומר, מיד. וחכמים אומרים, משירבה החדש ר’ עובדיה מברטנורא רבי יהודה אומר מיד ואע”ג דבשאר ירקות מודה רבי יהודה דאסור עד שיעשה כיוצא בו, בלוף הואיל וצריך לעקרו לב”ש במארופות של עץ ולבית הלל בקרדומות של מתכות, ואין דרך לעקרו בשביעית אלא ע”י שינוי, […]
Sheviis 5:3-4
by in
משנה ג לוף שעברה עליו שביעית, רבי אליעזר אומר, אם לקטו העניים את עליו, לקטו. ואם לאו, יעשה חשבון עם העניים. רבי יהושע אומר, אם לקטו העניים את עליו, לקטו. ואם לאו, אין לעניים עליו חשבון ר’ עובדיה מברטנורא לוף שעברה עליו שביעית ונכנסה עליו שמינית שהוא מתקיים זמן מרובה בארץ במחובר אם לקטו עניים […]
Sheviis 5:1-2
by in
פרק ה משנה א בנות שוח, שביעית שלהן, שניה, שהן עושות לשלש שנים. רבי יהודה אומר, הפרסאות, שביעית שלהן, מוצאי שביעית, שהן עושות לשתי שנים. אמרו לו, לא אמרו, אלא בנות שוח ר’ עובדיה מברטנורא בנות שוח תאנים לבנות המגדלות משלש שנים לשלש שנים שביעית שלהם שנה שניה של שמטה דפירות החונטים בשביעית אין נגמר […]
Sheviis 4:9-10
by in
משנה ט זיתים, משיכניסו רביעית לסאה, פוצע ואוכל בשדה. הכניסו חצי לג, כותש וסך בשדה. הכניסו שליש, כותש בשדה וכונס לתוך ביתו. וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע, חיבים במעשרות. ושאר כל פרות האילן, כעונתן למעשרות, כן עונתן לשביעית ר’ עובדיה מברטנו רביעית לסאה שמסאה זיתים יכול להוציא רביעית הלוג שמן פוצע דרך הזיתים לפצען […]
Sheviis 4:7-8
by in
משנה ז מאימתי אוכלין פרות האילן בשביעית, הפגים, משיזריחו, אוכל בהם פתו בשדה. בחלו, כונס לתוך ביתו. וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע חיב במעשרות ר’ עובדיה מברטנו מאימתי אוכלים פירות האילן בשביעית משום דדרשינן לאכלה ולא להפסד ואם אוכלן קודם בישולן היינו הפסד הפגים פגי תאנה כדכתיב התאנה חנטה פגיה משהזריחו האדימו וזהו התחלת […]
Sheviis 4:5-6
by in
משנה ה המבקיע בזית, לא יחפהו בעפר, אבל מכסה הוא באבנים או בקש. הקוצץ קורות שקמה, לא יחפהו בעפר, אבל מכסה הוא באבנים או בקש. אין קוצצין בתולת שקמה בשביעית, מפני שהיא עבודה. רבי יהודה אומר , כדרכה, אסור, אלא או מגביה עשרה טפחים, או גומם מעל הארץ ר’ עובדיה מברטנורא לא יחפה הבקוע בעפר, […]
Sheviis 4:3-4
by in
משנה ג חוכרין נירין מן הגוים בשביעית, אבל לא מישראל. ומחזיקין ידי גוים בשביעית, אבל לא ידי ישראל. ושואלין בשלומן, מפני דרכי שלום ר’ עובדיה מברטנורא חוכרין נירין יכול ישראל לקבל עליו בכך וכך כורים לשנה שדה הנכרי שחרשה בשביעית לזרעה למוצאי שביעית, ואע”פ שגורם לנכרי לחרוש בשביעית. נירין לשון נירו לכם ניר ומחזיקים ידי […]