No Results Found.

Uktzin 2:1-2
by in
פרק ב משנה א זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים לפי שלא כבשן אלא למראה כשות של קשות והנץ שלה טהורה רבי יהודה אומר כל זמן שהיא לפני התגר טמאה ר’ עובדיה מברטנורא זיתים שכבשן ביין או בחומץ או בשאר משקין בטרפיהן עם העלים שלהם. עלה זית, מתרגמינן טרף זיתא טהורים אם נגע שרץ בעלין, טהורים הזיתים […]
Uktzin 1:5-6
by in
משנה ה כל ידות האוכלין שבססן בגורן טהורים ר’ יוסי מטמא פסיגה של אשכול שריקנה טהורה שייר בה גרגיר אחד טמאה שרביט של תמרה שריקנו טהור שייר בו תמרה אחת טמא וכן בקטניות שרביט שריקנו טהור שייר בו גרגיר אחד טמא רבי אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול ומטמא בשל קטניות מפני שהוא רוצה במשמושן […]
Uktzin 1:3-4
by in
משנה ג אלו מיטמאין ומטמאין ולא מצטרפין שרשי השום והבצלים והקפלוטות בזמן שהם יבשים והעמוד שאינו מכוון כנגד האוכל ויד הפרכיל טפח מכאן וטפח מכאן יד האשכול כל שהוא וזנב של אשכול שריקנו ויד המכבד של תמרה ארבעה טפחים וקנה של שבולת ג’ טפחים ויד כל הנקצרים שלשה ושאין דרכן לקצר ידיהם ושרשיהם כל שהן […]
Uktzin 1:1-2
by in
מסכת עוקצין פרק א משנה א כל שהוא יד ולא שומר מיטמא ומטמא ולא מצטרף שומר אע”פ שאינו יד מיטמא ומטמא ומצטרף לא שומר ולא יד לא מיטמא ולא מטמא ר’ עובדיה מברטנורא כל שהוא יד העץ המחובר אל הפרי ואדם אוחז בו בשעה שאוכל הפרי, כגון עוקצי תפוחים ענבים ואגסים, קרויין ידות. וכן עצם […]
Yadayim 4:7-8
by in
משנה ז אומרים צדוקין קובלין אנו עליכם פרושים שאתם מטהרים את הנצוק אומרים הפרושים קובלין אנו עליכם צדוקי’ שאתם מטהרי’ את אמת המים הבאה מבית הקברו’ אומרים צדוקין קובלין אנו עליכם פרושים שאתם אומרים שורי וחמורי שהזיקו חייבין ועבדי ואמתי שהזיקו פטורין מה אם שורי וחמורי שאיני חייב בהם מצות הרי אני חייב בנזקן עבדי […]
Yadayim 4:5-6
by in
משנה ה תרגום שבעזרא ושבדניאל מטמא את הידים תרגום שכתבו עברית ועברית שכתבו תרגום וכתב עברי אינו מטמא את הידים לעולם אינו מטמא עד שיכתבנו אשורית על העור ובדיו ר’ עובדיה מברטנורא תרגום שכתבו עברית תרגום שבדניאל ועזרא וכגון כדנא תימרון להון שבירמיה אם כתבו בלשון הקודש, וכן דברי הנביא הנאמרים בלשון הקודש שכתבן תרגום, […]
Yadayim 4:3-4
by in
משנה ג בו ביום אמרו עמון ומואב מה הן בשביעית גזר ר”ט מעשר עני וגזר ר”א בן עזריה מעשר שני א”ר ישמעאל אלעזר בן עזריה עליך ראיה ללמד שאתה מחמיר שכל המחמיר עליו ראיה ללמד אמר לו ר”א בן עזריה ישמעאל אחי אני לא שניתי מסדר השנים טרפון אחי שינה ועליו ראיה ללמד השיב ר”ט […]
Yadayim 4:1-2
by in
פרק ד משנה א בו ביום נמנו וגמרו על עריבת הרגלים שהוא משני לוגין ועד תשעה קבין שנסדקה שהיא טמאה מדרס שר”ע אומר עריבת הרגלים כשמה ר’ עובדיה מברטנורא בו ביום אפירקין דלעיל קאי אמלתיה דר’ שמעון בן עזאי, דמיירי ביום שהושיבו את ר’ אלעזר בן עזריה בישיבה. וכל מקום שנאמר במשנה בו ביום, על […]
Yadayim 3:4-5
by in
משנה ד גליון שבספר שמלמעלן ושמלמטן שבתחלה ושבסוף מטמאין את הידים ר”י אומר שבסוף אינו מטמא עד שיעשה לו עמוד ר’ עובדיה מברטנורא שמלמעלן ושמלמטן שצריך שיניח פנוי בלא כתיבה למעלה מן הדף שלש אצבעות ולמטה טפח שבתחילה ושבסוף בתחילת הספר צריך שיניח פנוי כדי לגלול כל הספר, כלומר כשיעור היקף של כל הספר, שהספר […]
Yadayim 3:2-3
by in
משנה ב כל הפוסל את התרומה מטמא את הידים להיות שניות היד מטמאה את חברתה ד”ר יהושע וחכ”א אין שני עושה שני אמר להם והלא כתבי הקדש שניים מטמאין את הידים אמרו לו אין דנין דברי תורה מדברי סופרים ולא דברי סופרים מדברי תורה ולא דברי סופרים מדברי סופרים ר’ עובדיה מברטנורא כל הפוסל את […]