Yom Kippur

Yom Kippur – 5771: Teshuva – Becoming Yashar Again

September 16, 2010

Teshuva – Becoming Yashar Again. A new shiur for Yom Kippur by Esther Wein.