Yom Kippur

A spark of tshuva for Rosh HaShana

September 19, 2006

A spark of tshuva for Rosh HaShana. Shana Tova!!!