Rosh Hashanah

Rosh HaShanah

September 12, 2012

A shiur delivered in Spanish