Rosh Hashanah

A spark of Teshuva for Rosh HaShanah

September 19, 2006

A spark of tshuva for Rosh HaShana. Shana Tova!!!