Chanukah

Parshat Vayeishev and Chanukah 5773: Rabbi Baruch Taub

December 7, 2012

A shiur on the parsha presented by Rabbi Baruch Taub at the OU Israel Center.