Bible - Genesis -
Chapter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 
Listen to this Chapter in Hebrew

Genesis Chapter 37 בראשית

א  וישב יעקב, בארץ מגורי אביו--בארץ, כנען. 1 And Jacob dwelt in the land of his father's sojournings, in the land of Canaan.
ב  אלה תלדות יעקב, יוסף בן-שבע-עשרה שנה היה רעה את-אחיו בצאן, והוא נער את-בני בלהה ואת-בני זלפה, נשי אביו; ויבא יוסף את-דבתם רעה, אל-אביהם. 2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren, being still a lad even with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives; and Joseph brought evil report of them unto their father.
ג  וישראל, אהב את-יוסף מכל-בניו--כי-בן-זקנים הוא, לו; ועשה לו, כתנת פסים. 3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age; and he made him a coat of many colours.
ד  ויראו אחיו, כי-אתו אהב אביהם מכל-אחיו--וישנאו, אתו; ולא יכלו, דברו לשלם. 4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him.
ה  ויחלם יוסף חלום, ויגד לאחיו; ויוספו עוד, שנא אתו. 5 And Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren; and they hated him yet the more.
ו  ויאמר, אליהם:  שמעו-נא, החלום הזה אשר חלמתי. 6 And he said unto them: 'Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:
ז  והנה אנחנו מאלמים אלמים, בתוך השדה, והנה קמה אלמתי, וגם-נצבה; והנה תסבינה אלמתיכם, ותשתחוין לאלמתי. 7 for, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves came round about, and bowed down to my sheaf.'
ח  ויאמרו לו, אחיו, המלך תמלך עלינו, אם-משול תמשל בנו; ויוספו עוד שנא אתו, על-חלמתיו ועל-דבריו. 8 And his brethren said to him: 'Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us?' And they hated him yet the more for his dreams, and for his words.
ט  ויחלם עוד חלום אחר, ויספר אתו לאחיו; ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים, משתחוים לי. 9 And he dreamed yet another dream, and told it to his brethren, and said: 'Behold, I have dreamed yet a dream: and, behold, the sun and the moon and eleven stars bowed down to me.'
י  ויספר אל-אביו, ואל-אחיו, ויגער-בו אביו, ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת:  הבוא נבוא, אני ואמך ואחיך, להשתחות לך, ארצה. 10 And he told it to his father, and to his brethren; and his father rebuked him, and said unto him: 'What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down to thee to the earth?'
יא  ויקנאו-בו, אחיו; ואביו, שמר את-הדבר. 11 And his brethren envied him; but his father kept the saying in mind.
יב  וילכו, אחיו, לרעות את-צאן אביהם, בשכם. 12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem.
יג  ויאמר ישראל אל-יוסף, הלוא אחיך רעים בשכם--לכה, ואשלחך אליהם; ויאמר לו, הנני. 13 And Israel said unto Joseph: 'Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them.' And he said to him: 'Here am I.'
יד  ויאמר לו, לך-נא ראה את-שלום אחיך ואת-שלום הצאן, והשבני, דבר; וישלחהו מעמק חברון, ויבא שכמה. 14 And he said to him: 'Go now, see whether it is well with thy brethren, and well with the flock; and bring me back word.' So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.
טו  וימצאהו איש, והנה תעה בשדה; וישאלהו האיש לאמר, מה-תבקש. 15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying: 'What seekest thou?'
טז  ויאמר, את-אחי אנכי מבקש; הגידה-נא לי, איפה הם רעים. 16 And he said: 'I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they are feeding the flock.'
יז  ויאמר האיש, נסעו מזה--כי שמעתי אמרים, נלכה דתינה; וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדתן. 17 And the man said: 'They are departed hence; for I heard them say: Let us go to Dothan.' And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.
יח  ויראו אתו, מרחק; ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אתו להמיתו. 18 And they saw him afar off, and before he came near unto them, they conspired against him to slay him.
יט  ויאמרו, איש אל-אחיו:  הנה, בעל החלמות הלזה--בא. 19 And they said one to another: 'Behold, this dreamer cometh.
כ  ועתה לכו ונהרגהו, ונשלכהו באחד הברות, ואמרנו, חיה רעה אכלתהו; ונראה, מה-יהיו חלמתיו. 20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into one of the pits, and we will say: An evil beast hath devoured him; and we shall see what will become of his dreams.'
כא  וישמע ראובן, ויצלהו מידם; ויאמר, לא נכנו נפש. 21 And Reuben heard it, and delivered him out of their hand; and said: 'Let us not take his life.'
כב  ויאמר אלהם ראובן, אל-תשפכו-דם--השליכו אתו אל-הבור הזה אשר במדבר, ויד אל-תשלחו-בו:  למען, הציל אתו מידם, להשיבו, אל-אביו. 22 And Reuben said unto them: 'Shed no blood; cast him into this pit that is in the wilderness, but lay no hand upon him'--that he might deliver him out of their hand, to restore him to his father.
כג  ויהי, כאשר-בא יוסף אל-אחיו; ויפשיטו את-יוסף את-כתנתו, את-כתנת הפסים אשר עליו. 23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph of his coat, the coat of many colours that was on him;
כד  ויקחהו--וישלכו אתו, הברה; והבור רק, אין בו מים. 24 and they took him, and cast him into the pit--and the pit was empty, there was no water in it.
כה  וישבו, לאכל-לחם, וישאו עיניהם ויראו, והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד; וגמליהם נשאים, נכאת וצרי ולט--הולכים, להוריד מצרימה. 25 And they sat down to eat bread; and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a caravan of Ishmaelites came from Gilead, with their camels bearing spicery and balm and ladanum, going to carry it down to Egypt.
כו  ויאמר יהודה, אל-אחיו:  מה-בצע, כי נהרג את-אחינו, וכסינו, את-דמו. 26 And Judah said unto his brethren: 'What profit is it if we slay our brother and conceal his blood?
כז  לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל-תהי-בו, כי-אחינו בשרנו, הוא; וישמעו, אחיו. 27 Come, and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother, our flesh.' And his brethren hearkened unto him.
כח  ויעברו אנשים מדינים סחרים, וימשכו ויעלו את-יוסף מן-הבור, וימכרו את-יוסף לישמעאלים, בעשרים כסף; ויביאו את-יוסף, מצרימה. 28 And there passed by Midianites, merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty shekels of silver. And they brought Joseph into Egypt.
כט  וישב ראובן אל-הבור, והנה אין-יוסף בבור; ויקרע, את-בגדיו. 29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes.
ל  וישב אל-אחיו, ויאמר:  הילד איננו, ואני אנה אני-בא. 30 And he returned unto his brethren, and said: 'The child is not; and as for me, whither shall I go?'
לא  ויקחו, את-כתנת יוסף; וישחטו שעיר עזים, ויטבלו את-הכתנת בדם. 31 And they took Joseph's coat, and killed a he-goat, and dipped the coat in the blood;
לב  וישלחו את-כתנת הפסים, ויביאו אל-אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו:  הכר-נא, הכתנת בנך הוא--אם-לא. 32 and they sent the coat of many colours, and they brought it to their father; and said: 'This have we found. Know now whether it is thy son's coat or not.'
לג  ויכירה ויאמר כתנת בני, חיה רעה אכלתהו; טרף טרף, יוסף. 33 And he knew it, and said: 'It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt torn in pieces.'
לד  ויקרע יעקב שמלתיו, וישם שק במתניו; ויתאבל על-בנו, ימים רבים. 34 And Jacob rent his garments, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days.
לה  ויקמו כל-בניו וכל-בנתיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר, כי-ארד אל-בני אבל שאלה; ויבך אתו, אביו. 35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said: 'Nay, but I will go down to the grave to my son mourning.' And his father wept for him.
לו  והמדנים--מכרו אתו, אל-מצרים:  לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים.  {פ} 36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard. {P}

Bible - Genesis -
Chapter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Got a question or comment?