TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Zevachim 14:3-4

משנה ג

מחוסר זמן בין בגופו בין בבעליו איזה הוא מחוסר זמן בבעליו הזב והזבה ויולדת ומצורע שהקריבו חטאתם ואשמם בחוץ פטורין עולותיהן ושלמיהן בחוץ חייבין המעלה מבשר חטאת מבשר אשם מבשר קדשי קדשים מבשר קדשים קלים ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות היוצק הבולל הפותת המולח המניף המגיש המסדר את השלחן והמטיב את הנרות והקומץ והמקבל דמים בחוץ פטור אין חייבין עליו לא משום זרות ולא משום טומאה ולא משום מחוסר בגדים ולא משום רחוץ ידים ורגלים

ר’ עובדיה מברטנורא 

הזב והזבה

שהקריבו בחוץ, בתוך ימי ספרן 

והיולדת

שהקריבה בתוך מלאת

 פטורין

שאין מתקבלין לא לחובה ולא לנדבה

ואשמם

בגמרא פריך, זב וזבה ויולדת בני אשם נינהו. ומשני, תני מצורע בהדייהו, שהמצורע מביא אשם

עולותיהן ושלמיהן

בגמרא פריך, הני בני שלמים נינהו. ומשני, תני נזיר בהדייהו, שנזיר מביא שלמים

בחוץ חייבין

שהן מתקבלות בפנים נדבה לשמן לאחר שהקריבו חטאתם והמצורע את אשמו

מבשר חטאת מבשר אשם כו’

דכל הני נאכלים לכהנים ואינן קרבים לגבי מזבח, ורחמנא אמר אשר יעלה עולה או זבח, מה עולה שהיא קרבה על גבי מזבח, אף כל שהוא קרב על גבי מזבח

מבשר קדשי קדשים

כבשי עצרת שהם שלמי צבור ויש להם תורת קדשי קדשים

היוצק

השמן על המנחה 

הבולל. הפותת

הבולל המנחה בשמן. ופותתה פתים 

המניף. המגיש

שמניף את המנחה שטעונה תנופה. ומגישה בחוץ. המנחה שהיא טעונה הגשה בפנים בקרן דרומית מערבית כדכתיב והגישה אל המזבח 

המסדר

לחם הפנים על השלחן 

פטור

דאמר קרא אשר יעלה עולה או זבח, מה העלאה שהוא גמר עבודה, אף כל שהוא גמר עבודה, יצאו אלו שאין אחד מהן גמר עבודה 

אין חייבין עליו משום זרות

אם עשה זר אחת מכל העבודות הללו, כגון שבלל או פתת וכו’. וכן טמא, או מחוסר בגדים, או מי שאינו רחוץ ידים ורגלים, אינו חייב מיתה אע”פ שנפסל אותו דבר שעבד בו 

 ———————————————————————————

משנה ד

עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדשים קלים בכל מחנה ישראל 

ר’ עובדיה מברטנורא

והעבודה בבכורות

דכתיב וישלח את נערי בני ישראל, אלו הבכורות שהעבודה בהם 

משהוקם המשכן נאסרו הבמות

דכתיב ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, מכלל דבאוהל מועד תלי אסורא. ודוקא לישראל נאסרו הבמות, אבל נכרים מותרים להקריב לשמים בכל מקום, ואפילו בזמן הזה. ואסור לישראל להיות שלוחם להקריב ולא לסייעם. אבל להורות להם סדר הקרבה שרי

 

Download Audio File