TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Yoma 3:9-10

משנה ט

בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו ושם שני שעירים וקלפי היתה שם ובה שני גורלות של אשכרוע היו ועשאן בן גמלא של זהב והיו מזכירין אותו לשבח

ר’ עובדיה מברטנורא

בא לו למזרח העזרה
שלא היו מכניסים השעירים בין האולם ולמזבח כשרוצה לתת עליהם גורלות אלא בעזרה היו עד שעת שחיטה

וקלפי
כלי עץ חלול

של אשכרוע
בוס”א בלע”ז. מין עץ וחשוב הוא

בן גמלא
יהושע בן גמלא כשנתמנה להיות כהן גדול עשאן של זהב

———————————–
משנה י

בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור שלא היו לו אלא שנים ואף הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכפורים של זהב הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו של היכל ואף היא עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה נקנור נעשו נסים לדלתותיו והיו מזכירין אותו לשבח

ר’ עובדיה מברטנורא

בן קטין
כהן גדול היה

עשה י”ב דדין לכיור
כדי שיהיו י”ב כהנים הזוכים בפייס של תמיד של שחר מקדשים בבת אחת. ואע”פ שי”ג כהנים היו כדאמרן בפירקא בראשונה, לא עשה דד לשוחט שהשחיטה כשרה בזר

מוכני
גלגל לשקעו בבור, שיהיו מימיו מחוברים בבור ולא יפסלו בלינה

נברשת
מנורה

שפרשת סוטה כתובה עליה
ולא יצטרך להביא תורה לכתוב ממנה פרשת סוטה

נקנור
שם אדם

נעשו נסים לדלתותיו
שהלך לאלכסנדריא של מצרים להביא דלתות, ובחזרתו עמד סער גדול בים לטבען נטלו אחד מהן והטילוה בים להקל מעליהם, בקשו להטיל האחרת אמר להם הטילוני עמה, מיד נח הים מזעפו. כיון שהגיעו לנמל של עכו היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה

image

Download Audio File