TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Terumos 4:9-10

משנה ט
כיצד חמשים תאנים שחורות וחמשים לבנות נפלה שחורה שחורות אסורות והלבנות מותרות נפלה לבנה לבנות אסורות ושחורות מותרות בשאינו ידוע מה נפלה מעלות זו את זו בזו ר’ אליעזר מחמיר ורבי יהושע מקל

ר’ עובדיה מברטנורא

כיצד
לפרושי מלתיה דר”ע קאתי

ובזו ר’ אליעזר מחמיר
בהא דתנינן לעיל, אבל במאי דבעינא למימר לקמן הוי איפכא

————————–
משנה י
ובזו רבי אליעזר מקל ורבי יהושע מחמיר בדורס ליטרא קציעות ע”פ הכד ואינו יודע איזוהי רבי אליעזר אומר רואין אותן כאילו הם פרודות והתחתונות מעלות את העליונות רבי יהושע אומר לא תעלה עד שיהיו שם מאה כדים

ר’ עובדיה מברטנורא

בדורס ליטרא קציעות
ליטרא של תאנים יבשים של תרומה

על פי הכד
של חולין, והרבה כדין יש

ואין ידוע
באיזה כד דרסה, ובכל כד יש מאה ליטרות של חולין, אפילו אין כאן מאה כדין שרי רבי אליעזר. ואע”פ שידוע הוא שהליטרא של תרומה היא בפי הכד ואינה מעורבת עם החולין, רואין אותן כאילו נפרדו ממקומן ונתערבו החולין בתרומה ועולין באחד ומאה. ורבי יהושע סבר כיון דאינה מעורבת אין התחתונות מסייעות לבטל את העליונות, אלא השולים מותרים והפומים אסורים, עד שיהיו שם מאה כדין ויתבטל פי חבית זה במאה פומין, והלכה כרבי יהושע

Download Audio File