TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Sotah 9:12-13

משנה יב

משמתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים ופסקי אנשי אמנה שנאמר הושיעה ה’ כי גמר חסיד וגו’ רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות ר’ יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות

ר’ עובדיה מברטנורא

משמתו נביאים הראשונים
כל הנביאים נקראים נביאים ראשונים, חוץ מחגי זכריה ומלאכי וחבריהן דאחרונים נינהו, שהיו בבנין בית שני

בטל השמיר
כמין תולעת, ברייתו כשעורה. שהיו מראים אותו על האבנים הרשומות בדיו והן נבקעות מאיליהן, ובו פיתחו אבני האפוד והחושן, דכתיב בהו במלואותם שיהיו שלימות שלא יחסרו בהם אלא כותב עליהן בדיו ומראה להם שמיר על פני הדיו בחוץ

ונופת צופים
דבש הבא ממקום ששמו, ציפיאה, ומשובח מאד

ופסקו אנשי אמנה
אנשים שמאמינים בהקדוש ברוך הוא

——————————-
משנה יג

ר”ש בן אליעזר אומר הטהרה נטלה את הטעם ואת הריח המעשרות נטלו את שומן הדגן וחכ”א הזנות והכשפים כילו את הכל

ר’ עובדיה מברטנורא

הטהרה בטלה את הטעם
טהרה שפסקה מישראל, בטלה טעם הפירות וריחם. שבזמן שהיו ישראל טהורים ועוסקים בטהרה אף הקב”ה היה מטהר את הפירות מטעם רע וריח רע

מעשר בטל שומן דגן
דמעשר איקרי חלב, כדכתיב כל חלב יצהר

Download Audio File