TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Sotah 3:5-6

משנה ה

רבי שמעון אומר אין זכות תולה במים המרים ואם אתה אומר הזכות תולה במים המאררים מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השותות ומוציא אתה שם רע על הטהורות ששתו שאומרים טמאות הן אלא שתלתה להן זכות רבי אומר הזכות תולה במים המאררים ואינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה והולכת לסוף היא מתה באותה מיתה

ר’ עובדיה מברטנורא

מדהה אתה את המים
מחסר ומחשיך. הגוון החסר נקרא דיהה בלשון משנה

מתנוונה והולכת
נחלית והולכת

—————————
משנה ו

נטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותפדה ואם משקדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותשרף ואלו שמנחותיהן נשרפות האומרת טמאה אני לך ושבאו לה עדים שהיא טמאה והאומרת איני שותה ושבעלה אינו רוצה להשקותה ושבעלה בא עליה בדרך וכל הנשואות לכהנים מנחותיהן נשרפות

ר’ עובדיה מברטנורא

נטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי הרי היא ככל המנחות
שנטמאו עד שלא קדשו בכלי

ותפדה
ותצא לחולין ומן המעות יקנה אחרת

ותשרף
שקדשה קדושת הגוף ואינה יוצאה עוד לחולין

וכל הנשואות לכהנים מנחותיהן נשרפות
ואפילו קרב קומץ כהלכתו ולא נטמאת, נשרפים שיריה על בית הדשן ואינן נאכלים, מפני שיש לכהן בעלה חלק בה שמשלו היא באה, והתורה אמרה וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, ואין כולה כליל מפני שיש לה חלק בה שלכפרתה היא באה, הא כיצד, הקומץ קרב בעצמו והשירים קרבין בעצמן

Download Audio File