TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Shekalim 7:3-4

משנה ג

בשר שנמצא בעזרה אברין עולות וחתיכות חטאות בירושלם זבחי שלמים זה וזה תעובר צורתו ויצא לבית השריפה נמצא בגבולין אברין נבילות חתיכות מותרות ובשעת הרגל שהבשר מרובה אף אברין מותרין

ר’ עובדיה מברטנורא

אברים עולות
כיון שמנותח כדרך הנתוח המפורש בעולות, בידוע שהן של עולות

חתיכות חטאות
דאין אוכלים בעזרה אלא חטאות ואשמות

ובירושלים זבחי שלמים
דרוב בשר הנאכל בירושלים הוי שלמים

זה וזה
בין שנמצא בעזרה בין שנמצא בירושלים

תעובר צורתן
לפי שנפסלו בהיסח הדעת ואסורין באכילה, ואין לזלזל בהן ולשרפן עד שיפסלו בודאי, הלכך בעו עבור צורה היינו שיפסלו בנותר. ועיבור צורה דשלמים היינו עד יום שלישי

נמצאו בגבולים
בערי ישראל

אברים נבלות
שכן דרך שחותכין הנבלות לאברים ומשליכין ברחובות שיאכלום הכלבים

חתיכות מותרים
שאין רגילין לחתוך הנבלות לחתיכות, אלא הכשרות רגילין לחתוך לחתיכות קטנות למכרן לישראל או לתת אותה בתוך הקדרה. ודין זה בעיר שכולה ישראל, אבל בעיר שיש בה נכרים אפילו חתיכות אסורים

שהבשר מרובה
ואין חותכין הבשר לחתיכות קטנות אלא מבשלים אותו אברים

——————————–
משנה ד

בהמה שנמצאת מירושלם ועד מגדל עדר וכמידתה לכל רוח זכרים עולות נקבות זבחי שלמים רבי יהודה אומר הראוי לפסחים פסחים קודם לרגל שלשים יום

ר’ עובדיה מברטנורא

זכרים עולות
שאנו תולין שיצאה מירושלים, ורוב זכרים שבירושלים הן עולות, ורוב נקבות זבחי שלמים

הראוי לפסחים
זכר בן שנה מן הכשבים או מן העזים

פסחים
והמוצאו מותר לו להקריבו לפסחו, ואם יבוא בעליו אחר כך יתן לו את דמיו

קודם לרגל שלשים יום
משעה שמתחילין לדרוש בהלכות הפסח ואדם מפריש את פסחו. ואין הלכה כרבי יהודה

Download Audio File