TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Shekalim 4:8-9

משנה ח

המקדיש נכסים והיו בהן דברים ראוין על גבי המזבח יינות שמנים ועופות רבי אלעזר אומר ימכרו לצרכי אותו המין ויביא בדמיהן עולות ושאר נכסים יפלו לבדק הבית

ר’ עובדיה מברטנורא

יינות שמנים וסלתות
שהן ראוים למנחות ולנסכים

ועופות
תורים ובני יונה

ר’ אלעזר
גרסינן, ולא ר’ אליעזר, וטעמא דר”א מפורש בירושלמי, דכתיב לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה’ לעולה, כל מה שהם נודרים ומתנדבים מדברים אשר יקריבו לה’ אפילו יינות שמנים וסלתות יהיה לעולה, יכול יקריב בדמיהן עולת העוף, או אם הקדיש עוף יקריבנו עולה, ת”ל בבקר בכשבים ובעזים, הא אינו מקריב בכל מה שהתנדב אלא עולת בהמה בלבד

——————————–
משנה ט

אחת לשלשים יום משערין את הלשכה כל המקבל עליו לספק סלתות מארבעה עמדו משלש יספק מארבעה משלש ועמדו מארבעה יספק מארבעה שיד הקדש על העליונה ואם התליעה סולת התליעה לו ואם החמיץ יין החמיץ לו ואינו מקבל את מעותיו עד שיהא המזבח מרצה

ר’ עובדיה מברטנורא

משערין את הלשכה
פוסקים שער ליינות שמנים וסלתות, שיעמוד זה השער שלשים יום. ולוקחים בכל יום ממוכרי יינות שמנים וסלתות מה שהן צריכין באותו הסכום שפסקו, ואם נתייקר המקח אין מוסיפים דמים, ואם הוזל לוקחים לפי הזול

המקבל עליו לספק סלתות
בימות קציר חטים ובצירת ענבים ומסיקת זיתים היו הגזברים מקדימים מעות לחנוני והיה החנוני מקבל עליו לספק יינות שמנים וסלתות כל השנה. ואם היו אז נמכרים ד’ סאין בסלע והוקרו ועמדו ג’ סאין בסלע, צריך ליתן ד’ סאין, דהקדש קונה בכסף, דכתיב ונתן הכסף וקם לו. ואם קבל לספק ג’ סאין בסלע והוזלו ועמדו ד’ בסלע, נותן ד’ בסלע, דלא גרע מהדיוט דלא קני אלא במשיכה

התליע לו
ואפי’ משך הגזבר ונתן מעות, אחריותם על החנוני

אינו מקבל את מעותיו
כלומר אינם נחשבים מעותיו של חנוני ולא זכה בהם ואע”פ שקבלם מן הגזבר

עד שיהיה המזבח מרצה
שיעלה לרצון על המזבח. הלכך אם החמיץ היין או התליעה הסולת אחריותם על החנוני

Download Audio File