TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Shekalim 4:2-3

משנה ב

פרה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית באין מתרומת הלשכה כבש פרה וכבש שעיר המשתלח ולשון שבין קרניו ואמת המים וחומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באין משירי הלשכה אבא שאול אומר כבש פרה כהנים גדולים עושין אותו משל עצמן

ר’ עובדיה מברטנורא

פרה אדומה ושעיר המשתלח
לעזאזל

באין מתרומת הלשכה
אף על גב דפרה אינה נשחטת בעזרה באה מתרומת הלשכה, דחטאת קרייה רחמנא. ושעיר המשתלח, לפי שצריך ליקח שני שעירים ואין ידוע על איזה מהם יעלה הגורל ל ה

ולשון של זהורית
שני תולעת שמשליכין אל תוך שריפת הפרה. וה”ה לעץ ארז ואזוב, אלא נקט לשון של זהורית לבד לחלק בין לשון של זהורית זה ללשון של זהורית של שעיר המשתלח

כבש פרה
שהיו עושים שני גשרים זה ע”ג זה מפני קבר התהום מהר הבית להר המשחה ועליהן היו מוציאין את הפרה

וכבש שעיר
שהיו עושין כמין גשר עד חוץ לעיר, ועליו היה הולך המשלח את השעיר, מפני הבבליים שהיו תולשים שערו ואומרים לו טול וצא שלא תשהה עונותינו

ולשון שבין קרניו
לידע אם הלבין ונתכפרו עוונותיהן של ישראל. והני אינם צורך קרבן לפיכך אינן באין מתרומה שהופרשה לשם קרבנות אלא ממה שנשתייר בלשכה אחר הפרשת התרומות

ואמת המים
העוברת בעזרה, אם צריכה תקון

וכל צרכי העיר
לחפור בורות שיחין ומערות ותקון רחובותיה ושווקיה ושמירת העיר

אבא שאול אומר כו
ואין הלכה כאבא שאול

———————————–
משנה ג

מותר שירי הלשכה מה היו עושין בהן לוקחין בהן יינות שמנים וסלתות והשכר להקדש דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אין משתכרין משל הקדש ולא משל עניים

ר’ עובדיה מברטנורא

מותר שיירי הלשכה
מה שנשאר אחר שנעשה מהן תקון צרכי העיר

לוקחים מהן יינות שמנים וסלתות
ומוכרים אותן למי שצריך יין לנסכים ושמנים וסלתות למנחות

אין משתכרין בשל הקדש
שאין עניות במקום עשירות, וגנאי הוא להקדש

ואף לא בשל עניים
דלמא מתרמי עני וליכא למיתב ליה. והלכה כר”ע

Download Audio File