TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Shabbos 19:1-2

פרק יט

משנה א

רבי אליעזר אומר אם לא הביא כלי מערב שבת מביאו בשבת מגולה ובסכנה מכסהו על פי עדים ועוד אמר רבי אליעזר כורתין עצים לעשות פחמין ולעשות כלי ברזל כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת ושאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת

ר’ עובדיה מברטנורא

רבי אליעזר אומר אם לא הביא כלי
איזמל למול את התינוק

מביאו בשבת מגולה
להודיע שחביבה מצוה זו שמחללים עליה את השבת

ובסכנה
שגזרו גזרה על המילה

מכסהו ע”פ עדים
שיעידו שאיזמל של מצוה הוא מביא, ולא יחשדוהו שהוא נושא שאר חפציו

ולעשות ברזל
כדי לעשות איזמל למילה

כל מלאכה שאפשר לעשותה
כגון מכשירי מילה הואיל ואפשר לעשותן מערב שבת אין דוחין את השבת, ופליג אדרבי אליעזר

שאי אפשר לעשותה מערב שבת
כגון מילה עצמה שאי אפשר לה ליעשות, דזמנה בשמיני דוחה שבת. והלכה כרבי עקיבא

—————————————-
משנה ב

עושין כל צרכי מילה בשבת מוהלין ופורעין ומוצצין ונותנין עליה איספלנית וכמון אם לא שחק מערב שבת לועס בשיניו ונותן אם לא טרף יין ושמן מערב שבת ינתן זה בעצמו וזה בעצמו ואין עושין לה חלוק לכתחלה אבל כורך עליה סמרטוט אם לא התקין מערב שבת כורך על אצבעו ומביא ואפילו מחצר אחרת

ר’ עובדיה מברטנורא

מוהלין
חותך את הערלה

ופורעין
העור המכסה ראש הגיד

ומוצצים
את הדם, ואע”פ שהוא עושה חבורה שאין הדם ניתק מחיבורו אלא ע”י מציצה

אספלנית
תחבושת

לועס בשיניו
דכל מה דאפשר לשנות משנה

אם לא טרף יין ושמן
רגילים היו שהיו טורפים בקערה יין ושמן ומערבין אותן יחד לרפואה על המילה כדרך שטורפים ביצים בקערה

חלוק
חתיכה של בגד נקובה, ומכניסין המילה באותו הנקב כדי שלא יחזור העור ויכסה את הגיד

לא התקין
לא הזמין

כורך על אצבעו
דרך מלבוש לשנותו מדרך הוצאה בחול

אפילו מחצר אחרת
לא מיבעיא מבית לבית באותו חצר אע”פ שלא ערבו, אלא אפילו לחצר אחרת שאינה מעורבת עמהם

Download Audio File